English version
CampusSommer-49.jpg

Førsteamanuensis innen kvantitativ samfunnsforskning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ved Senter for profesjonsforskning (SPS) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen samfunnsvitenskap som forventes å spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av kvantitativt orientert forskning ved senteret.

Senteret har i dag fire forskningsgrupper:

Den første av disse gruppene domineres av kvantitativt orientert forskning med bruk av registerdata. De andre gruppene bruker også i økende grad kvantitative metoder. 

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er blant annet ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. Teoretisk og metodisk er senteret preget av mangfold. Den som blir ansatt vil arbeide i et tverrfaglig miljø der forskere og stipendiater har bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, blant annet med registerdata fra SSB.

Vi søker en ambisiøs kandidat som vil styrke vår forskning og undervisning og bidra til utvikling av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter av høy kvalitet. Det forventes at den som blir ansatt i stillingen har svært høy kompetanse innen kvantitative forskningsmetoder og kan undervise og veilede på ph.d.-nivå innen feltet. I tillegg kreves det kompetanse innen ett eller flere av senterets etablerte forskningsområder.

Les mer om Senter for profesjonsforskning.

Les mer om våre forskergrupper.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse etter OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i et skandinavisk språk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk for førsteamanuensis i kode 1011, ltr. 63-74 (615 700–745 000 pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Søknader som tilfredsstiller kravene i utlysningen, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved et eventuelt intervju må du oppgi minst to referanser.

Du må laste opp alle etterspurte dokumenter for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Alle søknadene gjennomgås før de sendes til sakkyndig komite. Søknader som er ufullstendige eller ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene, blir ikke sendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk ved å klikke på søknadsknappen.

Søknadsfrist 31/12-23

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram