Gammeldags vekt på lovbøker og dommerklubbe.

Norge har fått en tolkelov

Norge er det første landet i verden som innfører en egen tolkelov. OsloMet er det ledende fagmiljøet på kvalifisering av tolker i Norge.

Hva sier loven?

Loven om offentlige organers ansvars for å bruke tolk (tolkeloven) gir det offentlige plikt til å bruke kvalifiserte tolker. Formålet er å bidra til å sikre rettsikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. Tolkeloven stiller også krav til at tolkene skal følge regler for blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet. 

Tolkeloven gjelder både for tolking mellom talte språk og tolking mellom norsk tale og norsk og andre lands tegnspråk. 

Loven trådte i kraft 1. januar 2022. Lovteksten i sin helhet finner du her: Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (lovdata.no).

Kvalifiseringstilbud ved OsloMet

OsloMet er det ledende fagmiljøet for kvalifisering av tolker mellom talte språk i Norge. Vi tilbyr i dag kvalifisering til alle nivåer i Nasjonalt tolkeregister: Tospråktesten og kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO-kurs), innføringsemne og bachelorgrad i tolking i offentlig sektor og autorisasjonsprøven i tolking. OsloMet tilbyr også bachelorgrad i tegnspråk og tolking.

Studietilbudet ved OsloMet er et viktig tiltak i profesjonaliseringen av tolking som profesjon i Norge. 

Kvalifiseringstilbudet ved OsloMet skal imøtekomme samfunnets behov for kvalifiserte tolker. OsloMet har i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) utarbeidet en langsiktig språkplan for framtidige kvalifiseringstilbud. 

Les mer om kvalifiseringstilbudet og hvilke språk som blir tilbudt de neste årene:

Kvalifiseringstilbud for tolker ved OsloMet

Kurs for tolkebrukere

Loven gir offentlige organer et ansvar for å bruke tolk i kontakt med personer som ikke kan kommunisere tilstrekkelig på norsk. OsloMet tilbyr kurs for tolkebrukere, som gir kunnskap om hvordan man skal få til vellykket kommunikasjon via tolk. Kurset gir også innsikt i hvordan det å kommunisere via tolk påvirker din profesjonalitet som fagperson.

Les mer om kurset:

Kommunikasjon via tolk

 • Nasjonalt tolkeregister

  Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) er et innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge. Registeret eies og driftes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (imdi.no) som er Nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

  Registeret er inndelt i 5 kategorier avhengig av hvilke kvalifikasjoner tolkene har:

  A.    Bachelorgrad og statsautorisasjon
  B.    Bachelorgrad eller grunnemne og statsautorisasjon
  C.    Statsautorisasjon
  D.    Grunnemne
  E.    Tospråktesten og kurs i Tolkens ansvarsområde 

  Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Publisert: 21.12.21 | Mari Nielsen Vaage | Siv Tonje S. Håkensen