Mulige samarbeid knyttet til Teknologiløftet

OsloMet og Lillestrøm kommune utforsker hvordan vi kan samarbeide rundt Teknologiløftet.

Norge står overfor store utfordringer knyttet til en rask økning i antall eldre, samtidig som det vil mangle menneskelige ressurser til å drive helse- og omsorgstjenestene slik vi gjør det i dag. For å møte disse utfordringen i Lillestrøm, har kommune satt i gang Teknologiløftet (lillestrom.kommune.no). Prosjektet skal utvikle kommunens tjenester gjennom å ta i bruk mer teknologi og bedre oppgavedeling.  Målet er å hjelpe innbyggerne til å bo hjemme lenger, og mestre hverdagen selv. Et viktig fokus i Teknologiløftet er at teknologien skal tilpasses brukeren, og ikke at brukeren skal tilpasse seg teknologien.

OsloMet har en sterk forsknings- og utdanningsprofil samt en strategisk satsning innen helse og teknologi kalt Intelligent helse, og kan derfor bli en viktig samarbeidspartner for dette prosjektet.

Samarbeid med Lillestrøm

Målet med OsloMets samarbeid er å bidra med sin ekspertise og kunnskap for å støtte dette initiativet. Et av universitetets fokusområder er brukerinvolvering, noe som er sentralt i Teknologiløftet. OsloMet kan bidra til å sikre at teknologien er tilpasset brukernes behov og preferanser, og at den støtter dem i å mestre hverdagen sin.

I tillegg kan universitetet også bidra med utdanning og kompetanseheving blant kommunens ansatte. 

Lillestrøm og OsloMet, med satsningen Intelligent helse og nettverk for forskning i primærhelsetjenesten som pådriverne, har allerede gjennomført en workshop for å identifisere felles interesser og mulige samarbeid om kunnskapsutvikling og forskningsprosjekt. Temaene som man jobbet med dekket blant annet: 

Oppfølging av denne workshopen er under utvikling og skal tas videre i ulike form.

Kontakt

Laster inn ...