Delstrategi for utdanning

Strategi og delstrategier

OsloMets universitetsstrategi gir retning for universitetet fram mot 2050. Universitetsstrategien er bygget opp rundt noen av vår tids viktigste langsiktige samfunnsutfordringer og områder der OsloMet kan gi et særlig bidrag: 

  • Varige velferdsløsninger
  • Et velfungerende demokrati
  • En bærekraftig utvikling
  • Kompetanse for en uforutsigbar verden

Det er utviklet delstrategier som følger opp universitetsstrategien. Disse gir retning for universitetets kjerneoppgaver: utdanning, samfunnsforbedringer og forskning og utvikling fram mot 2030. 

Delstrategiene gjelder for hele universitetet. 

OsloMets fakulteter og sentre utvikler strategiske handlingsplaner for sin virksomhet. 
 

Denne delstrategien for utdanning bygger på og til dels utfyller OsloMets universitetsstrategi og må derfor ses i sammenheng med målsettingene om utdanning som allerede er beskrevet der. Sentrale tema i OsloMets strategi er blant annet tverrprofesjonelt samarbeid, profesjonsrelevant kompetanse om bærekraftig utvikling, et inkluderende og mangfoldig studiemiljø, og internasjonalisering. Kunnskapsutvikling skjer gjennom internasjonal samhandling, og internasjonale erfaringer gir studenter viktig innsikt i framtidig profesjonsutøvelse.

Ledere og fagmiljø må gjennomføre tiltak som gjør at utdanningen de er ansvarlige for når hovedmålene i strategien. Tiltakene må tilpasses utdanningenes egenart, studentenes behov og fagansattes kompetanse.

Undervisning som motiverer for læring

Utdanningene ved OsloMet skal motivere studentene. Underviserne skal gi variert undervisning som bidrar til at studenter med ulik bakgrunn lykkes. Utdanning og læring skjer gjennom samarbeid. For å videreutvikle utdanningene må studenter og ansatte dele erfaringer, kompetanse og ressurser med hverandre, innad og på tvers av utdanninger.

OsloMet skal:

Engasjerte studenter i et aktivt studiemiljø

Våre studenter skal få muligheten til å oppleve en studietid preget av fellesskap, engasjement, hardt arbeid og mestring. Samarbeid med studentene og deres organisasjoner vil være avgjørende for å få dette til.

OsloMet skal:

Sterke koblinger mellom utdanning og arbeidsliv

Studentene som utdannes på OsloMet skal ut i et arbeidsliv som er i stadig endring. Det betyr at våre utdanninger må være tett koblet på arbeidslivet, møte samfunnets kompetansebehov og bidra til forskning som er relevant for profesjonene. Vi ønsker at praksis skal bidra til å skape ny viten, og at ny viten skal påvirke praksisfeltet.

OsloMet skal: