Prosjekter og oppdrag

Kunst- og håndverkskonferansen

Kunst- og håndverkskonferansen er en landsdekkende konferanse for lærere i kunst og håndverk i grunnskolen. Konferansen arrangeres årlig av Institutt for estetiske fag ved OsloMet.  

En lang barnetegning av mennesker og figurer teipet opp på en rød vegg.

Kunst, design og arkitektur-konferansen

Kunst, design og arkitektur-konferansen er en landsdekkende konferanse for lærere som underviser i kunst, design og arkitektur i videregående skole.

Konferansen arrangeres årlig av Institutt for estetiske fag ved OsloMet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Kunst og design i skolen.

Detalj fra utsiden av bygget Pilestredet 32. Vinduer, spiler og litt av logoen til OsloMet bak et tre.

Evaluering av Blikkåpner

Institutt for estetiske fag har gjennomført et evalueringsoppdrag for Sparebankstiftelsen DNB om prosjektet Blikkåpner (blikkapner.no). Blikkåpner er kunstformidling av og for ungdom, initiert og støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Målet er at ungdommene skal få større interesse og forståelse for kunst og skape engasjement hos jevnaldrende.

Blikkåpner-programmet er inspirert av Blikopeners på Stedelijk Museum i Amsterdam. Evalueringsoppdraget tar utgangspunkt i datainnsamling gjennom spørreundersøkelser og intervju med blikkåpnere og formidlingsansvarlige ved deltagende kunstinstitusjoner.

Blikkåpner logo

Fagfornyelsen og Kunnskapsløftet 2020 (LK20)

Innføringen av Kunnskapsløftet 2020 (LK20) stiller nye krav til skolene, blant annet om tverrfaglig læring, erfaringsdeling og profesjonsutvikling. Institutt for estetiske fag tilbyr kompetanseheving gjennom kurs, utvikling av ressursmateriell, veiledning og oppfølging av skoler. Våre fagpersoner har aktuell kunnskap om LK20 og den konkrete skolehverdagen.

Vi har blant annet deltatt i fagnettverk i Ullensaker kommune med fagsamlinger om temaene kunst- og håndverksfagets relevans, kjerneelementer, kompetansemål, tverrfaglige tema og vurdering.

To barn som sitter ved et bord og tegner. En voksen bøyer seg over det ene barnet for å se på tegningen.

SKUP – skoleutviklingsprosjekt med Den kulturelle skolesekken

I SKUP (skup.oslomet.no) arbeider vi med estetikk, kunst og kultur som inngang og metode for læring. Skolene som deltar i prosjektet, får samarbeide med en profesjonell aktør fra kunst- og kulturfeltet om en problemstilling som skolen selv har definert. Underveis i prosjektet får skolen veiledning og faglig oppfølging fra Institutt for estetiske fag.

I SKUP inngår elevaktiv læring og estetiske læringsprosesser som en naturlig del av læringsarbeidet og bidrar til å utvikle elevenes skapende evner, trigge engasjement og motivasjon for læring.

Prosjektet er et samarbeid med Den kulturelle skolesekken og Utdanningsetaten i Oslo gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.

Les mer om SKUP i denne artikkelen om «Ahmed Umar i kunstprosjekt med unge enslige flyktninger».

Tre barn med papirposer over hodet. På posene har barna limt på øyner laget av papir.

Elevaktive læringsformer

I dette prosjektet arbeider vi med å utvikle og utforske elevaktive læringsformer og estetiske læringsprosesser, og hvordan estetikk kan bidra som relasjonsskapende aktivitet – spesielt relatert til de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling i skolen.

Prosjektet er et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.  

Fem barn i bevegelse i klasserommet.

Skaperverkstedsdidaktikk og skoleutvikling

Målet med tiltaket er å støtte skoler i å utvikle arenaer og metoder for arbeid med skaperverksted og ny teknologi ved egen skole, samt styrke kompetansen til lærere i den praktiske undervisningen. Tiltaket skal gi kollektiv kompetanseutvikling i skolen ut fra lokale behov, og bidra til å forbedre praksis gjennom skolebasert veiledning.

Som del av tiltaket har vi også gjennomført kompetanseheving for lærere i Osloskolen i skaperverkstedsdidaktikk i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.

Prosjektet er et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.  

Tre røde tenger på et blått bord.

Skapermetodikk

Skapermetodikk som undervisningsform bidrar til å styrke og fremme arbeidet med utforskertrang, skaperglede og engasjement i bruk av ny teknologi.

Tiltaket skal bidra til å utvikle kunst- og håndverkslærernes undervisningspraksis, samt styrke skolenes utvikling av tverrfaglig samarbeid, estetiske læringsprosesser og elevaktive læringsformer, gjennom for eksempel skaperverksted på egen skole. Tiltaket skal også bidra til opprettelse av regionale nettverk for å sikre videreføring og videreutvikling av deltakerskolenes kunnskap og kompetanse.

Prosjektet er et samarbeid med Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst ved Lørenskog kommune gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.

Fargeblyanter i mange farger i en skuff.

Kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning

I de nye læreplanene i LK20 inngår programmering og algoritmisk tenkning som en del av flere fag. I den forbindelse har Utdanningsdirektoratet tatt initiativ til å utvikle en nettbasert kompetansepakke (bibsys.com) til bruk i skolen.

Kompetansepakken gir kunnskap om programmering og algoritmisk tenkning, og hvordan lærere kan arbeide med dette i sine fag med utgangspunkt i kompetansemålene. Vi har fått oppdraget om å utvikle kompetansepakke for programmering og algoritmisk tekning knyttet til kunst- og håndverksfaget.

Studenter i Makerspace foran en hylle med 3D-printere.

Veiledning av nyutdannede lærere

Nyutdannede lærere har rett til veiledning den første tiden i yrket, for å lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Dette er vedtatt i nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere (regjeringen.no). Målet med tiltaket er å rekruttere og beholde dyktige lærere, og sikre kvalitet i skolen.

Tiltaket gjennomføres med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

En gruppe med elever sett bakfra. De sitter i klasserommet foran en tavle og noen av dem rekker opp hånda.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse for mote- og tekstilindustrien

Prosjektet omfatter utvikling og gjennomføring av videreutdanningstilbud for mote- og tekstilbransjen i samarbeid med NF&TA (tidl. Norwegian Fashion Hub). Edvard Munch videregående skole er også samarbeidspartner for å skape faglig samarbeidssøyle fra videregående skole til høyere utdanning.

Målet med prosjektet er å bidra til en mer bærekraftig moteindustri ved å utvikle nye digitale prosesser for design og produktutvikling gjennom bruk av 3D-simulering som verktøy og metode. I tilknytning til prosjektet arrangerte vi høsten 2019 den aller første CLO Academic Summit i Norge, i samarbeid med NF&TA og CLO München.

Printet ark med digital tegning av ulike klesdesign.

Universell utforming av kunst- og håndverksrom i skolen

Målet for prosjektet var å kartlegge status for universell utforming ved praksisskoler tilknyttet Institutt for estetiske fag, samt å øke kompetansen om universell utforming blant ansatte, skoleledere, praksislærere og studenter. Kartleggingsarbeidet ble gjennomført i 2021 ved 10 av instituttets praksisskoler i Oslo og omegn. Ruseløkka skole ble utvalgt som referanseskole i kartleggingen for å se hvilke krav som gjelder for nybygg med tanke å universelt utformede rom.

Prosjektet er presentert på bloggen Universell utforming av kunst- og håndverksrom i skolen (uni.oslomet.no).

Prosjektet er støttet av Bufdirs Tilskuddsordning for Universell utforming.

Flasker og tuber med maling i ulike farger.

Universell utforming – CRPD-lab

Prosjektets målsetting var kompetanseheving av ansatte og studenter innen estetiske fag og helsefag, gjennom økt bevissthet og kunnskap om universell utforming og CRPD. CRPD står for Convention of the Rights of Persons with Disabilities, som er FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet var et tverrprofesjonelt samarbeid med Universitetet i Tromsø og omfattet fellesforelesninger, seminarer og workshops.

Prosjektet er presentert på bloggen CRPD-lab (uni.oslomet.no).

Prosjektet er støttet gjennom stimuleringsmidler fra Universell.

Sidene av to gule runde sittebenker på OsloMet.

Universell utforming i kunstformidlingen

OsloMet har en omfattende kunstsamling med om lag 2000 verk. Prosjektet omhandlet å gjøre utvalgte verk fra kunstsamlingen tilgjengelig i henhold til retningslinjer for universell utforming, spesielt for studenter og ansatte med redusert syn.

I prosjektet samarbeidet vi med OsloMet Kunstsamling, Institutt for IT og Makerspace ved OsloMet, samt Norges Blindeforbund. Samarbeidet med Norges Blindeforbund omfattet fokusgruppemøter hvor testing av kunstformidling, synstolking av kunst, utforming av skilt og andre teknologiske løsninger ble gjennomført. Resultatet av prosjektet var utvikling av nye rutiner, nytt skiltprogram og en bedre universell tilrettelegging av kunst i våre lokaler. Erfaringene fra prosjektet har blitt delt i nettverk med andre universiteter, offentlige kunstsamlinger og med institusjoner vi samarbeider med som Nasjonalmuseet.

Prosjektet er presentert på bloggen Universell utforming i kunstformidlingen (uni.oslomet.no).  

Prosjektet er støttet av Bufdirs Tilskuddsordning for Universell utforming.  

Detalj fra fasaden på campus Kjeller.

Universell utforming

Med støtte fra Universell har vi deltatt i flere prosjekter knyttet til kompetanseheving innen universell utforming. Prosjektet «Kompetanseheving i universell utforming av fysisk læringsmiljø» omfattet utvikling av undervisningsmateriell, workshop med faglærerstudenter og etterutdanningskurs for lærere.

Kursdeltakerne arbeidet med universell utforming knyttet til fagfornyelsen og arkitekturundervisning, og bruk av Cardboard VR-briller som pedagogisk verktøy knyttet opp til SketchUp.

Vi har også produsert læringsvideoer om universell utforming i samarbeid med Institutt for IT ved OsloMet. Filmene er tilgjengelig på FilMet (film.oslomet.no).

Vi ser nedover i et trappeløp med gule trapper (fra Pilestredet 32).

KHdele.no – læringsressurser i kunst og håndverk

Prosjektet omfattet produksjon av undervisningsfilmer i kunst og håndverk og utvikling av nettstedet KHdele for deling av læringsressursene. Målet med prosjektet var å bidra til økt utdanningskvalitet i kunst og håndverk gjennom utvikling og deling av faglige ressurser, og fremme aktiv læring ved å utnytte teknologiens muligheter.

Institutt for estetiske fag var hovedleverandør av læringsvideoer innen opphavsrett, personvern og åndsverk, og innen fotografi og andre kunst- og håndverksfaglige tema.

Prosjektet var et samarbeid mellom fem universiteter og høgskoler og to institusjoner fra arbeidslivet og ble gjennomført med støtte av Norgesuniversitetet, nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Forsiden til nettstedet KH-Dele, læringsressurser i kunst og håndverk. Vi ser litt av to hender som fletter tråder i ulike farger.

Å være med – bedre læringsmiljø ved bruk av kunst som metode

Prosjektets overordnede mål var å gi lærere kunnskap og kompetanse til å ta i bruk estetiske fag som metode i undervisningen for å skape et bedre læringsmiljø for elevene.

Skolene valgte selv hvilke kunstformer de ønsket å arbeide med, og de definerte sin egen målsetting for prosjektet. Kunstpedagoger underviste lærerne og elevene på skolene. Lærerne fikk kursing i skoleutvikling, klasseledelse og ulike undervisningsstrategier, i tillegg til veiledning underveis i prosjektet.

Prosjektet ble gjennomført på to grunnskoler i Akershus med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

På FilMet kan du se en film om prosjektet (film.oslomet.no) og en kortversjon av filmen (film.oslomet.no).  

Fem barn som tegner på et langt hvitt ark som er hengt opp på en rød vegg.

HørNå! Et UNESCO-prosjekt om bevaring og formidling av immateriell kulturarv

Prosjektet omhandlet utprøving av ulike metoder for innsamling, bevaring og videreformidling av immateriell kulturarv med fokus på det muntlige uttrykket – både tradisjonelle uttrykk og uttrykk som brukes i dag.

Målgruppen var barn og unge, som er nye tradisjonsbærere av muntlige uttrykk. Elevene fikk opplæring i fortellerkunst og arbeidet med å formidle fortellinger, ordtak og uttrykk, som de videreformidlet både gjennom forestillinger, animasjonsfilm og andre digitale medier.

Prosjektet var støttet av UNESCO og var knyttet til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Jente med sort hår og fletter som rekker opp hånda i klasserommet.

Drama på Ullevål – samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utgangspunktet for prosjektet var å analysere det uutnyttede potensialet i å involvere publikum på Norges landslagskamper på Ullevål stadion, og utvikle performative konsepter for økt publikumsinvolvering.

Fagmiljøet ved drama- og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag har kompetanse innen performative konsepter, teori og metode. Gjennom emnet Prosjekt i praksis fikk masterstudenter fra instituttet mulighet til å prøve ut sin kompetanse i samarbeid med kultur- og næringsliv.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Norges Fotballforbund.   

To hender i et håndtrykk.