Prosjekter og oppdrag

Kunst- og håndverkskonferansen

Kunst- og håndverkskonferansen er en landsdekkende konferanse for lærere i kunst og håndverk i grunnskolen. Vi har vært ansvarlig for konferansen siden 2011.

En lang barnetegning av mennesker og figurer teipet opp på en rød vegg.

Kunst, design og arkitektur-konferansen

Kunst, design og arkitektur-konferansen er en landsdekkende konferanse for lærere som underviser i kunst, design og arkitektur i videregående skole. 

Vi har samarbeidet med ulike aktører om konferansen siden 2008. De siste årene har vi arrangert konferansen i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Kunst og design i skolen.

Detalj fra utsiden av bygget Pilestredet 32. Vinduer, spiler og litt av logoen til OsloMet bak et tre.

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen i grunn- og videregående skole fører til behov for faglig oppdatering, nye arbeidsmetoder og erfaringsdeling i skolen. Vi tilbyr kompetanseheving gjennom kurs, utvikling av ressursmateriell, veiledning og oppfølging av skoler.    

Våre fagpersoner har aktuell kunnskap om fagfornyelsen og den konkrete skolehverdagen.

Vi deltar blant annet i fagnettverk i Ullensaker kommune, med fagsamlinger om temaene kunst- og håndverksfagets relevans, kjerneelementer, kompetansemål, tverrfaglige tema og vurdering. Tiltaket gjennomføres som del av Desentralisert ordning for kompetanseutvikling.

Fargeblyanter i mange farger i en skuff.

SKUP – skoleutviklingsprosjekt med Den kulturelle skolesekken

I SKUP arbeider vi med estetikk, kunst og kultur som inngang og metode for læring. Skolene som deltar i prosjektet, får samarbeide med en profesjonell aktør fra kunst- og kulturfeltet om en problemstilling som skolen selv har definert. Underveis i prosjektet får skolen veiledning og faglig oppfølging fra Institutt for estetiske fag.

I SKUP inngår elevaktiv læring og estetiske læringsprosesser som en naturlig del av læringsarbeidet og bidrar til å utvikle elevenes skapende evner, trigge engasjement og motivasjon for læring.

Vi har hatt ansvar for veiledning og faglig oppfølging i SKUP siden 2006 og har veiledet over 150 lokale skoleprosjekter gjennom disse årene.   

Prosjektet er et samarbeid med Den kulturelle skolesekken og Utdanningsetaten i Oslo gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling.

Les mer om SKUP i denne artikkelen om "Ahmed Umar i kunstprosjekt med unge enslige flyktninger".

Tre barn med papirposer over hodet. På posene har barna limt på øyner laget av papir.

Elevaktive læringsformer

I dette prosjektet arbeider vi med å utvikle og utforske elevaktive læringsformer og estetiske læringsprosesser, og hvordan estetikk kan bidra som relasjonsskapende aktivitet – spesielt relatert til de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling i skolen.

Elevaktive læringsformer er én av de skoletilpassede innsatsene som tilbys i Osloskolen gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Vi har ansvar for faglig oppfølging og veiledning av skoler i samarbeid med Fakultet for lærerutdanning ved OsloMet og Utdanningsetaten i Oslo.

Fem barn i bevegelse i klasserommet.

Skaperverksted som ramme for undervisningen

Skaperverksted som ramme for undervisningen har som mål å styrke utforskertrang, skaperglede og engasjement hos elever gjennom praktisk skapende arbeid og bruk av ny teknologi. Tiltaket omfatter kompetanseheving for lærere gjennom kurset Skaperverksted i praksis for lærere og skolebasert veiledning.

Prosjektet er et samarbeid med Teknisk museum og Utdanningsetaten i Oslo gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling.

Tre røde tenger på et blått bord.

Kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning

I de nye læreplanene som følge av fagfornyelsen, inngår programmering og algoritmisk tenkning som en del av flere fag. I den forbindelse har Utdanningsdirektoratet tatt initiativ til å utvikle en nettbasert kompetansepakke (www.bibsys.com) til bruk i skolen.

Kompetansepakken gir kunnskap om programmering og algoritmisk tenkning, og hvordan lærere kan arbeide med dette i sine fag med utgangspunkt i kompetansemålene. Vi har fått oppdraget om å utvikle kompetansepakke for programmering og algoritmisk tekning knyttet til kunst- og håndverksfaget.

Studenter i Makerspace foran en hylle med 3D-printere.

Veiledning av nyutdannede lærere

Nyutdannede lærere har rett til veiledning den første tiden i yrket, for å lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Dette er vedtatt i nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere (www.regjeringen.no). Målet med tiltaket er å rekruttere og beholde dyktige lærere, og sikre kvalitet i skolen.

Vi har arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere i estetiske fag siden 2003. I prosjektet samarbeider vi med Fakultet for lærerutdanning ved OsloMet om felles tiltak for studenter og nyutdannede, med støtte fra Utdanningsdirektoratet.​​​​​​

En gruppe med elever sett bakfra. De sitter i klasserommet foran en tavle og noen av dem rekker opp hånda.

3D Digital design og produktutvikling

I samarbeid med Norwegian Fashion Hub har vi fått midler av Kompetanse Norge til å utvikle et fleksibelt videreutdanningstilbud i digital kompetanse rettet mot tekstil- og motebransjen.

3D Digital design og produktutvikling gir kompetanse innen nye digitale prosesser for design og produktutvikling, som 3D-visualisering ved hjelp av designprogrammet CLO, før et produkt skal ut i produksjon.

I tilknytning til prosjektet arrangerte vi høsten 2019 den aller første CLO Academic Summit i Norge, i samarbeid med Norwegian Fashion Hub og CLO München. 

Printet ark med digital tegning av ulike klesdesign.

Universell utforming i kunstformidlingen

OsloMet har en omfattende kunstsamling med om lag 5000 verk. I prosjektet arbeider vi med å tilgjengeliggjøre utvalgte verk fra samlingen i henhold til retningslinjer for universell utforming, spesielt for studenter og ansatte med redusert syn.

Vi samarbeider med Institutt for IT ved OsloMet om utprøving av tekniske løsninger for å undersøke hva som fungerer best for kunstsamlingens publikum og i offentlig rom. Prosjektet omfatter også samarbeid med interesseorganisasjoner for brukergruppene og museumsinstitusjoner som har erfaring med bruk av teknologi i kunstformidlingen. 

Et viktig delmål er å engasjere studenter i prosjektet for å gi studentene økt kunnskap om universell utforming. Prosjektet er støttet av Bufdir. 

Arbeidet er dokumentert på bloggen Universell utforming av kunstformidling (uni.oslomet.no)

Detalj fra fasaden på campus Kjeller.

Universell utforming

Med støtte fra Universell har vi deltatt i flere prosjekter knyttet til kompetanseheving innen universell utforming. Prosjektet «Kompetanseheving i universell utforming av fysisk læringsmiljø» omfattet utvikling av undervisningsmateriell, workshop med faglærerstudenter og etterutdanningskurs for lærere.

Kursdeltakerne arbeidet med universell utforming knyttet til fagfornyelsen og arkitekturundervisning, og bruk av Cardboard VR-briller som pedagogisk verktøy knyttet opp til SketchUp.

Vi har også produsert læringsvideoer om universell utforming i samarbeid med Institutt for IT ved OsloMet. Filmene er tilgjengelig på FilMet (film.oslomet.no).

Vi ser nedover i et trappeløp med gule trapper (fra Pilestredet 32).

KHdele.no – læringsressurser i kunst og håndverk

Prosjektet omfattet produksjon av undervisningsfilmer i kunst og håndverk og utvikling av nettstedet KHdele.no for deling av læringsressursene. Målet med prosjektet var å bidra til økt utdanningskvalitet i kunst og håndverk gjennom utvikling og deling av faglige ressurser, og fremme aktiv læring ved å utnytte teknologiens muligheter.

Institutt for estetiske fag var hovedleverandør av læringsvideoer innen opphavsrett, personvern og åndsverk, og innen fotografi og andre kunst- og håndverksfaglige tema.

Prosjektet var et samarbeid mellom fem universiteter og høgskoler og to institusjoner fra arbeidslivet og ble gjennomført med støtte av Norgesuniversitetet (nå Diku).

Forsiden til nettstedet KH-Dele, læringsressurser i kunst og håndverk. Vi ser litt av to hender som fletter tråder i ulike farger.

Å være med – bedre læringsmiljø ved bruk av kunst som metode

Prosjektets overordnede mål var å gi lærere kunnskap og kompetanse til å ta i bruk estetiske fag som metode i undervisningen for å skape et bedre læringsmiljø for elevene.

Skolene valgte selv hvilke kunstformer de ønsket å arbeide med, og de definerte sin egen målsetting for prosjektet. Kunstpedagoger underviste lærerne og elevene på skolene. Lærerne fikk kursing i skoleutvikling, klasseledelse og ulike undervisningsstrategier, i tillegg til veiledning underveis i prosjektet.

Prosjektet ble gjennomført på to grunnskoler i Akershus med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

På FilMet kan du se en film om prosjektet (film.oslomet.no) og en kortversjon av filmen (film.oslomet.no).  

Fem barn som tegner på et langt hvitt ark som er hengt opp på en rød vegg.

HørNå! Et UNESCO-prosjekt om bevaring og formidling av immateriell kulturarv

Prosjektet omhandlet utprøving av ulike metoder for innsamling, bevaring og videreformidling av immateriell kulturarv med fokus på det muntlige uttrykket – både tradisjonelle uttrykk og uttrykk som brukes i dag.

Målgruppen var barn og unge, som er nye tradisjonsbærere av muntlige uttrykk. Elevene fikk opplæring i fortellerkunst og arbeidet med å formidle fortellinger, ordtak og uttrykk, som de videreformidlet både gjennom forestillinger, animasjonsfilm og andre digitale medier.

Prosjektet var støttet av UNESCO og var knyttet til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Jente med sort hår og fletter som rekker opp hånda i klasserommet.

Drama på Ullevål – samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utgangspunktet for prosjektet var å analysere det uutnyttede potensialet i å involvere publikum på Norges landslagskamper på Ullevål stadion, og utvikle performative konsepter for økt publikumsinvolvering.

Fagmiljøet ved drama- og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag har kompetanse innen performative konsepter, teori og metode. Gjennom emnet Prosjekt i praksis fikk masterstudenter fra instituttet mulighet til å prøve ut sin kompetanse i samarbeid med kultur- og næringsliv.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Norges Fotballforbund.   

To hender i et håndtrykk.