Begynneropplæring 1, 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Studiet gir lærere ny forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats, særlig knyttet til lese- skrive og matematikkopplæring. Flerfaglige tilnærminger og forståelse for barns utvikling og læring i en flerkulturell skole vil vektlegges. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Opptakskrav er bestått grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, eller barnehagelærerutdanning med tilleggsutdanning for å undervise i barneskolens 1. til 4. trinn (GLSM eller PAPS). Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se  www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for  generell studiekompetanse.

   

 • Hva lærer du?

  Studiet tilbys som to emner à 15 Studiepoeng. Overordnete mål for begge emnene er å gi ny forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats særlig knyttet til lese, skrive og matematikkopplæring i flerkulturelle og flerspråklige klasserom. I begge emner er arbeidskrav knyttet til faglig refleksjon, praksiserfaringer og kunnskapsdeling på egen skole.

  I emne 1 er følgende temaer sentrale: Overgang barnehage skole, teorier om barns utvikling og læring og foreldrenes betydning i begynneropplæringen. Videre vil det vektlegges kunnskap om barns språkutvikling; metoder og prinsipper i lese- og skriveopplæring; bruk av skjønnlitteratur og andre tekster i begynneropplæringen; dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med i begynneropplæringen; kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring; bruk av arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon.

  Emne 2 inneholder blant annet disse temaene: Bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, muligheter og begrensninger ved slike læremidler; lekens betydning for elever i småskolen; tilrettelegging for tidlig innsats og tilpasning av opplæringen til elevens ulike behov; tiltak både for å avdekke og forebygge lese- skrive og matematikkvansker, tverrfaglig undervisning og organisering av læringsaktiviteter knyttet til grunnleggende ferdigheter og estetiske arbeidsmåter.

  Studieside for Begynneropplæring (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester, og går over et år. Det er delt i to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Samlinger og timeplan finnes på student.oslomet.no.

 • Ønsker du mer fordypning i begynneropplæring?

  Lærerspesialistutdanningen i begynneropplæring for 1.- 4. trinn er for deg som ønsker økt kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset begynneropplæring de første skoleårene, særlig i lesing, skriving og matematikk.

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det. (Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025)

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Finansiering av studiene
  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 • Kostnader

  Semesteravgift: 600 kroner (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...