Begynneropplæring 1, 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Videreutdanning for lærere som ønsker forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats, særlig knyttet til lese- skrive og matematikkopplæring. Det legges vekt på flerfaglige tilnærminger og forståelse for barns utvikling og læring i en flerkulturell skole.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, allmennlærerutdanning eller barnehagelærerutdanning med tilleggsutdanning for å undervise i barneskolens 1. til 4. trinn (GLSM 60 studiepoeng eller GLSM 30 og 30 studiepoeng i matematikk eller norsk mot barnetrinnet eller PAPS 1+2).

  Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisningen.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Studiet tilbys som to emner à 15 Studiepoeng. Overordnete mål for begge emnene er å gi ny forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats særlig knyttet til lese, skrive og matematikkopplæring i flerkulturelle og flerspråklige klasserom. I begge emner er arbeidskrav knyttet til faglig refleksjon, praksiserfaringer og kunnskapsdeling på egen skole.

  I emne 1 er følgende temaer sentrale: Overgang barnehage skole, teorier om barns utvikling og læring og foreldrenes betydning i begynneropplæringen. Videre vil det vektlegges kunnskap om barns språkutvikling; metoder og prinsipper i lese- og skriveopplæring; bruk av skjønnlitteratur og andre tekster i begynneropplæringen; dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med i begynneropplæringen; kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring; bruk av arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon.

  Emne 2 inneholder blant annet disse temaene: Bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, muligheter og begrensninger ved slike læremidler; lekens betydning for elever i småskolen; tilrettelegging for tidlig innsats og tilpasning av opplæringen til elevens ulike behov; tiltak både for å avdekke og forebygge lese- skrive og matematikkvansker, tverrfaglig undervisning og organisering av læringsaktiviteter knyttet til grunnleggende ferdigheter og estetiske arbeidsmåter.

  Studieside for Begynneropplæring (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no)

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over to dager. Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2.

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. I tillegg til samlingene består studiearbeidet av selvstudium med innlevering av arbeidskrav. Arbeidsformen inkluderer erfaringsdeling av egne praksiserfaringer fra arbeid i skolen og utprøving av faglig innhold i skolen. Det gis også en innføring i bruk av digitale læringsressurser tilpasset innholdet i studiet.

  Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess. Samlingene er obligatoriske.

  Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Samlinger og timeplan finnes på student.oslomet.no.

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...