Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Videreutdanning

Studiet tar utgangspunkt i at bruken av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer.

 • Organisering

  • Studiet er organisert som deltidsstudium med nettbasert samhandling, fellessamlinger på OsloMet og oppgaver mellom samlingene. Veiledning skjer via nett og/eller gjennom direkte kontakt mellom faglærer og student.
  • Det praktiske arbeidet mellom samlingene vil være knyttet opp til bruk av PC og nettbrett som verktøy.
  • Det forutsettes at studentene aktivt bruker egen arbeidssituasjon eller oppsøker relevant praksis som grunnlag for utprøving, refleksjon og læring.
  • På samlingene må deltakerne ha med PC og nettbrett (iPad).
 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Det blir ikke oppstart av studiet høsten 2019. Oppstart kunngjøres senere.

  Opptakskrav

  For opptakt til studiet må et av kravene være oppfylt:

  • Bachelorgrad fra høgskole/universitet, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk, eller tilsvarende
  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå og PPU for yrkesfag

   Oppstart av studiet forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

 • Hva lærer du?

  Erfaring og forskning viser at elever med språk-, lese- og skrivevansker har spesielt god nytte av å bruke IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i læringsarbeidet. Suksesskriterier er knyttet til god pedagogisk bruk.
  Studiet er et samarbeid med Statped.   

  Målgruppe

  • Studiet er et videreutdanningstilbud til de som underviser eller skal undervise barn (på mellomtrinnet), ungdom og voksne, spesielt de som har ansvaret for barn, ungdom og voksne med språk-, lese- og skrivevansker.
  • Studiet er også aktuelt for de som veileder om god pedagogisk bruk av IKT, for eksempel ansatte i PPT og Statped.

  Som student får du

  • En teoretisk innføring om leseutvikling, leseforståelse og strategilæring
  • Kunnskap om bruk av digitale lære- og hjelpemidler i læringsarbeidet
  • Praktisk opplæring på bruk av utstyr, programvare og relevante arbeidsmåter og metoder, både på nettbrett (iPad) og Windows PC

  Hovedtemaer

  • Arbeidsmåter og programvare/apper knyttet til lesing, skriving, læring og formidling
  • Lese- og skriveutvikling og bruk av IKT
  • Implementering av god bruk av IKT i opplæring som "møter" alle elever
  • Digitale læringsressurser og bruk av læringsplattformer
  • Bruk av sosiale medier i kommunikasjon, samhandling og formidling

  Studieside for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisningsdatoer

  Kunngjøres senere.

 • Kostnader

  Kunngjøres senere.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...