Matematikk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Studentene skal utvikle faglig kompetanse, viktige begreper og metoder i matematikk med fokus på grunnskolens øverste trinn. Aktivitetene er lagt opp til læring av matematikk og matematikkdidaktikk på en måte som bidrar til å utvikle egen undervisning. Studiet er for deg som allerede har 30 studiepoeng i faget.

Lærere kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet er fullført allmenn-/grunnskole-/faglærerutdanning eller PPU. I tillegg kreves bestått matematikk 1, 5.-10. (30 studiepoeng) eller tilsvarende (for eksempel matematikk 1, 30 studiepoeng, fra allmennlærerutdanning).

  Studenter som får tilbud om studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i matematikkundervisning. 

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage»  eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer»  enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Studiet gir formell kompetanse, samtidig som det gir deg et godt faglig grunnlag og ruster deg til det faglige arbeidet i klasserommet. Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt i og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse. Arbeid med og refleksjon omkring fagmetodiske spørsmål inngår.

  Studentene vil få økt innsikt i å se sammenhenger mellom matematikkemner på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole for bedre å kunne ta utgangspunkt i elevenes forutsatte kunnskaper og bygge videre på disse. Emnene behandles utover grunnskolens nivå for å gi studentene en dypere faglig forståelse. Gjennom studiet vil relasjoner mellom læring og undervisning i matematikk og elevperspektivet vil være framtredende. Det vil bli lagt vekt på språkets betydning for læring av matematikk.

  Studentene skal få muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering. Emnet vil også drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingene.

  Det blir vektlagt at studentene skal utvikle evne til å tilrettelegge undervisningen for ulike elevgrupper. Studentene skal med utgangspunkt i egne erfaringer reflektere om læring og undervisning av matematikk. 

  Studieside for Matematikk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for timeplan og mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over to dager. Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. I tillegg til samlingene består studiearbeidet av selvstudium med innlevering av arbeidskrav. Arbeidsformen inkluderer erfaringsdeling av egne praksiserfaringer fra arbeid i skolen og utprøving av faglig innhold i skolen. Det gis også en innføring i bruk av digitale læringsressurser tilpasset innholdet i studiet. 

  Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess. Samlingene er obligatoriske.

  Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Du finner oversikt over samlingsdager på student.oslomet.no.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det." 
  Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...