Norsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. Studiet er rettet mot undervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Sammenhengen mellom teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter står sentralt. Studiet er for lærere med mindre enn 30 studiepoeng i norsk.

Lærere kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet er fullført allmenn-/grunnskole-/faglærerutdanning eller PPU.

  Studentar som får studieplass, må vere i arbeid som lærar eller ha kontakt med ein skole der det er mogleg å ta aktivt del i norskundervisning. 

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom søkaren berre manglar faget ho/han søker på, for å fullføre lærarutdanninga si.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Studiet har en fagdidaktisk tilnærming til sentrale emner i tekstfaget norsk: skjønnlitteratur, sakprosa, læreboktekster, språkkunnskap, videregående lese- og skriveopplæring, mappe som arbeids- og vurderingsform, annen form for vurdering og digitale verktøy i norskfaget. Tilpasset opplæring og den flerkulturelle skolen er et gjennomgående perspektiv i faget.

  Studentene skal ta i bruk varierte arbeidsmåter og sette seg godt inn i læreplanen og kompetansemålene for norskfaget. De skal lære å analysere, vurdere og formulere faglige og metodiske problemstillinger. I studiet skal studentene lære å evaluere sitt eget og andres arbeid. De blir oppmuntret til å drøfte vurderingskriterium og premisser for responsarbeid i studiet og i egen praksis. Vurdering er et sentralt emne, og studiet krever utprøving av ulike vurderingsmåter knytte til arbeidskrav både i litteratur og språk.

  Arbeidskravene forutsetter en veksling mellom arbeid med egne elever på mellom- og ungdomstrinnet og en refleksjon over denne praksisen gjennom diskusjoner, notat og rapporter. I Emne 1 blir det vektlagt arbeid med skriftlige elevtekster og vurdering sammen med språklige emner. I Emne 2 får arbeid med skjønnlitteratur og muntlig ferdighet en sentral plass i tillegg til språknormering, nynorskdidaktikk og egen skriving.

  Studieside for Norsk 1 for 5.-10. trinn

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over to dager. Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. I tillegg til samlingene består studiearbeidet av selvstudium med innlevering av arbeidskrav. Arbeidsformen inkluderer erfaringsdeling av egne praksiserfaringer fra arbeid i skolen og utprøving av faglig innhold i skolen. Det gis også en innføring i bruk av digitale læringsressurser tilpasset innholdet i studiet. 

  Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess. Samlingene er obligatoriske.

  Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no.

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...