Norsk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Studiet tilbys lærere i arbeid som allerede har 30 studiepoeng i norsk. Studiet har til formål å videreutvikle et faglig og didaktisk grunnlag for norskopplæring i grunnskolen. Det vil gis en utvidet, forskningsbasert innsikt i norsk språk-, tekst- og litteraturvitenskap.

Lærere kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet er fullført lærarutdanning innretta for undervisning i grunnskolen. I tillegg krevst norsk 1, 1.-7. (30 studiepoeng) eller tilsvarande (til dømes norsk 1, 30 studiepoeng, frå allmennlærarutdanning). Søkjarar med bestått førskule- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkjarar med berre GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk retta mot barnetrinnet. 

  Studentar som får studieplass, må vere i arbeid som lærar i grunnskulen eller ha kontakt med ein skule der det er mogleg å ta aktivt del i norskopplæring. 

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom søkjaren berre manglar faget ho/han søkjer på, for å fullføre godkjend lærarutdanning.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage»  eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer»  enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Norsk er det største skolefaget og bærende for læring også i andre fag.

  Studiet kombinerer teoretisk kunnskap, studentenes eget arbeid med språk og tekster og didaktisk refleksjon. Studentene møter kulturarven og moderne tekster i form av skjønnlitteratur og sakprosa, og de blir utfordret til å drøfte og reflektere omkring identitet og fellesskap, etikk og verdiformidling i et flerkulturelt samfunn.

  Studiet er bygd opp av to emner á 15 studiepoeng som avsluttes med eksamen. Innholdet i emne 2 bygger på innholdet i emne 1.

  Emne 1: Skjønnlitterære klassikere for barn, ungdom og voksne – barnelitteraturhistorie - lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv – elevtekster.

  Emne 2: Samtidslitteratur for barn og unge – multimodale tekster – muntlighet – den andre leseopplæringen – språklige endringsprosesser.

  Studieside for Norsk 2 for 1. -7. trinn

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over to dager. Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. I tillegg til samlingene består studiearbeidet av selvstudium med innlevering av arbeidskrav. Arbeidsformen inkluderer erfaringsdeling av egne praksiserfaringer fra arbeid i skolen og utprøving av faglig innhold i skolen. Det gis også en innføring i bruk av digitale læringsressurser tilpasset innholdet i studiet. 

  Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess. Samlingene er obligatoriske.

  Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no.

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...