Norsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. I så vel språklige som litterære emner, vil Norsk 2 integrere et andrespråksperspektiv og et interkulturelt perspektiv. Studiet er for deg som allerede har 30 studiepoeng i faget. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet til studiet er bestått lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning i skolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg ha 60 studiepoeng i PAPS eller GLSM. I tillegg kreves norsk 1, trinn 5-10, (30 studiepoeng) eller norsk 1 (30 studiepoeng) fra allmennlærerutdanningen. Søkere som får tilbud om studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i norskopplæring. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å fullføre sin lærerutdanning. 

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se  www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse.

  Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

 • Hva lærer du?

  Studiet fokuserer på elevers forståelse av og produksjon av tekster, muntlige tekster, sammensatte tekster og skriftlige tekster. I arbeidet med å tolke og produsere tekster blir retorikk vektlagt som oppskrift for tekstproduksjon og som analyseverktøy. Skriveopplæring og vurdering er sentrale emner på kurset.

  Arbeid med skjønnlitteratur i flere sjangrer utgjør en omfattende del av studiet. Eldre klassikere så vel som samtidsdiktning blir tematisert, og det samiske perspektivet er ivaretatt. Analyse, litterære samtaler samt didaktisk arbeid med skjønnlitteratur i klasserommet blir vektlagt.

  Et mål for studiet er å skape forståelse for sammenhengen mellom fortid og nåtid i språk og tekstkultur. Emner som gis stor plass blir derfor eldre litteratur og språkhistorie.

  Skriveopplæring og lesedidaktikk er emner som tar sikte på å bidra til videreutvikling av lese- og skriveferdigheter. Andre emner ved kurset er samtidsdikting i flere sjangrer, samt arbeid med essay og film.

  I språklige, så vel som litterære emner, vil flerspråklighet og andrespråkslæring, samt et interkulturelt perspektiv være gjennomgående.

  Studieside for Norsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester, og går over et år. Det er delt i to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  •    forelesninger
  •    diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling
  •    veiledning individuelt og i grupper
  •    litteraturstudier
  •    refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis 
  •    selvstudium og arbeidskrav

  Studentene arbeider med skriftlige oppgaver mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og arbeid med faget i klasserommet. 

  Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av digitale verktøy (bruk av Canvas og internett) for dem som ikke har dette som en integrert del av sitt arbeid i skolen.

  Bokmål og nynorsk er likt representert. 

 • Har du 60 studiepoeng i norsk og ønsker mer fordypning?

  Lærerspesialistutdanning i norsk for er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei gjennom en spesialistutdanning, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Videreutdanningen på masternivå og gir kompetanse i fag og fagdidaktikk, veiledning og skoleutvikling for å kunne bidra til kollektiv kunnskapsutvikling i skolen innenfor norskfaget.

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det. (Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025)

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Finansiering av studiene
  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 • Kostnader

  Semesteravgift : 600 kroner (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...