!
Studiet tilbys ikke våren 2024.

Veilederutdanning for praksislærere i yrkesutdanning

Videreutdanning

Studiet er rettet mot deg som ønsker å være kvalifisert som praksislærer i yrkesfaglige program. Det passer for deg som allerede har fullført yrkesfaglærerutdanning eller PPU med yrkesdidaktikk og har vært ansatt minimum i to år som lærer i videregående skole eller tilsvarende.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført yrkesfaglærerutdanning eller PPU med yrkesdidaktikk, samt tilsetting som lærer i videregående skole.

  Andre søkere med bachelorgrad og 60 studiepoeng i pedagogikk og yrkesdidaktikk / fagdidaktikk, kan tas opp dersom det dokumenteres to års yrkespraksis som lærer og tilsetting som lærer i yrkesfagopplæringen i videregående skole eller tilsvarende. 

  Poengberegning og rangering 

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen. 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    15. oktober 

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3558

 • Hva lærer du?

  Studiet kvalifiserer for å veilede yrkesfaglærerstudenter, nyutdannede yrkesfaglærere og grupper av kolleger i skoler og opplæringsbedrifter.

  Studiet er et videreutdanningstilbud på masternivå som gir innføring i profesjons- og yrkespedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling. Tilbudet skal bygge videre på veiledningstemaene som gis i grunnutdanningene. Studiet handler om utvikling av praksislærerrollen og hvordan praksislærere kan bidra til en helhetlig utdanning av yrkesfaglærerstudenter i samarbeid med lærerutdannere ved universitetet. Studiet skal bidra til å ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser i skoler og i opplæringsbedrifter. Dette kan også sees i sammenheng med ordningen for lærerspesialister i veiledning.

  Studiet består av to emner:

  Profesjonskvalifisering – veiledning av studenter og nyutdannede lærere i yrkesutdanning

  Praksisveilederen har en sentral rolle når det gjelder yrkesfaglærerstudentens og den nyutdannede yrkesfaglærerens utvikling av helhetlig profesjonskompetanse. Dette emnet handler om temaer som gjelder yrkesfaglærerens samfunns- og profesjonsmandat og kvalifikasjonsbehov, som det er viktig at praksislærere har dyp innsikt i.  Videre handler det om hvordan veiledning, yrkesdidaktisk analyse, lærende møter og organisasjonslæring kan benyttes for å bistå yrkesfaglærerstudenter og nyutdannede lærere i deres kompetanseutvikling.    

  Profesjonsveiledning – prosessveiledning for kvalitetsutvikling i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning

  Praksislæreren skal være en ressurs for kvalitetsutvikling i praksisskoler / lærerutdanningsskoler, opplæringsbedrifter og lærerutdanningsinstitusjon. Emne to handler derfor om fordypning i teori om profesjonsveiledning, og om å veilede kolleger i forhold til kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæring og i yrkesfaglærerutdanning. Søkelyset blir rettet mot å legge til rette for lærende møter og utvikling av arbeidsplassen som en lærende organisasjon. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til veiledning og utvikling i egen organisasjon blir vektlagt. FoU-samarbeid med bedrifter og lærerutdanningsinstitusjon er også et sentralt tema.   

  Studieside for Veilederutdanning for praksislærere i yrkesutdanning

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert som deltidsstudium med samlinger. Undervisningen vil foregå på videregående skoler som universitetet har utvidet samarbeid med. For tiden er dette Kuben videregående skole, Strømmen videregående skole og Rud videregående skole.

  Det er omtrent en samling i måneden, og hver samling er på en dag. På samlingene inngår arbeid i hele studentgruppen og i mindre grupper.

  Erfaringslæring inngår som en viktig del i utdanningen.  Ulike typer veiledningsøvelser og veiledningsoppgaver er sentralt. Utviklingsarbeid på den enkeltes arbeidsplass, eventuelt i samarbeid med bedrifter eller lærerutdanningsinstitusjon vektlegges.

  Studiet er organisert i to emner. Profesjonskvalifisering, 15 studiepoeng, som handler om veiledning av studenter og nyutdannede lærere i fag- og yrkesopplæring og prosessveiledning, 15 studiepoeng, som handler om å veilede kolleger i forhold til kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning. Det er krav om deltakelse i minimum 80 prosent av undervisningen i studiet.

  Studiet er samlingsbasert, og mellom samlingene vil det være nettbaserte aktiviteter.

  For å kunne begynne på emne to må emne én være gjennomført og bestått.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).