Veiledning og coaching

Videreutdanning

Studiet er rettet mot deg som har eller vil få oppgaver i veiledning eller coaching innen offentlig og privat sektor. Studiet kan derfor passe for deg som er instruktør, veileder, opplæringsansvarlig, personalleder, kompetansekartlegger, mellomleder eller andre som har veiledning eller coaching knyttet til sin virksomhet.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Treårig høyere utdanning eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Relevant yrkespraksis er arbeid innen undervisning, veiledning eller som leder med personalansvar.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Poenggrense ved siste opptak

  5,18 (det ble gitt tilleggspoeng i 2019)

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 
  •    1. mars: Tidlig opptak  
  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
  •    
  Når får du svar på søknaden? 
  •    1. mai: Tidlig opptak 
  •    10. juli: Hovedopptak 
  •    
  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hva lærer du?

  Veiledning og coaching er en tverrfaglig videreutdanning. Studiet skal gi utvidet veilederkompetanse til mennesker i yrker der veiledning inngår som del av arbeidsoppgavene.

  Innholdet i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching generelt og egen rolle som veileder og coach spesielt. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet.

  Studiet består av tre emner. 

  Individuell veiledning og coaching:
  • Generell kunnskap i veiledning og coaching.
  • Gir pedagogisk, filosofisk, etisk og psykologisk grunnlag for veiledning og coaching.
  • Rollen som veileder og coach med vekt på relasjonsbygging og prosessledelse. 
  • Faser, organisering og struktur i individuelle veilednings- og coachingprosesser vektlegges.
  Veiledning og coaching i grupper:
  • Kunnskap om veiledning og coaching i grupper og gruppen som læringsarena.  
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning- og coachingprosesser i grupper, og relevante metoder og modeller.
  • Samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.
  Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser:
  • Veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
  • Den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena.
  • Empowerment og myndiggjøring.
  • Veiledning og coaching som metode i konflikthåndtering.
  • Introduksjon til forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid.
  Studieside for Veiledning og coaching

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert som deltidsstudium med jevnlige samlinger, i hovedsak med ett emne per semester. Det er én samling i måneden,  og hver samling er på to dager. På samlingene inngår arbeid i hele studentgruppen, i basisgrupper og i mindre grupper. Når det gjelder basisgrupper blir studentgruppen inndelt i grupper på omtrent 15 studenter i hver.  Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne gjennomføre de ulike arbeidskravene i studiet.

  Emnene må gjennomføres i rekkefølge, slik at gjennomført og bestått VEIC7100 eller tilsvarende er en forutsetning for å fortsette på VEIC7200 og videre VEIC7300.

  Studenter som har avlagt og bestått eksamen i studiene Coaching og relasjonsledelse (CORO) og Veiledning og coaching (VCOO), emnene CORO7100 eller VCOO7100 og CORO7200 eller VCOO7200, kan søke fritak for henholdsvis emnene VEIC7100 og VEIC7200.  Opptakskravene til dette studiet (VEIC) må oppfylles.

 • Kostnader

  Semesteravgift(student.oslomet.no).
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

 • Veiledning og coaching som oppdragsstudium

  Veiledning og coaching som oppdragsstudium tilbys for tiden gjennom yrkesfaglærerløftet, og av Folkeuniversitetet Sør-Øst.

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Spørsmål om søknad og opptak?

Bruk kontaktskjema