Overflytting til studier ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Det er mulig å søke om overflytting til enkelte studier ved Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD). Hvilke studier det er mulig å søke om overflytting til, og hvordan man går fram for å søke, er avhengig av hvor vi har ledig kapasitet, og studieopplegget på de enkelte studieprogrammene.

Det er for tiden mulig å søke om overflytting til studier innenfor ingeniør-, teknologi og datafag:

Du kan også søke overflytting til masterstudiet i universell utforming av IKT (hioa.no).

Ved enkelte studier på Institutt for estetiske fag kan det være mulig å søke om overflytting fra en annen institusjon, for nærmere informasjon og spørsmål, kontakt studieadministrasjonen.

Hvem kan søke?

Studenter ved andre institusjoner som er tatt opp ved et tilsvarende studieprogram, og som har fullført minst et helt studieår, kan søke om overflytting til OsloMet i henhold til de vedtatte retningslinjer for behandling av søknader om overflytting til flerårige studier ved OsloMet.

For ingeniørstudier må man også være opptatt etter den gjeldende rammeplanen som ble innført høsten 2012.

Hvis du ikke faller inn under dette, men ønsker en studieplass ved OsloMet må du søke gjennom Samordna opptak (samordnaopptak.no). Du kan også søke om studieplassen via samordna opptak hvis du er usikker på om du oppfyller forutsetningene, og kravene til en søknad om overflytting.

Studenter som søker om studieplassen via samordna opptak kan fremdeles søke om innpassing av ekstern utdanning, og kan så få en tilpasset utdanningsplan hvor vi justerer årstrinn og klasse.

Forutsetninger

Det forutsettes at det er ledige studieplasser til det aktuelle studiet du søker overflytting til, og at den som søker overflytting oppfyller de faglige kravene for å kunne søke seg inn til det aktuelle studieåret. I tillegg kreves det stor grad av faglig samsvar mellom studieprogrammet det søkes fra og studieprogrammet det søkes til.

Krav til søknad

Du må sende en skriftlig søknad hvor det kommer fram hvilket studieprogram og studieår du søker om overflytting til (2. studieår eller høyere). Sammen med søknaden må du legge ved følgende:

Hvor skal jeg sende søknaden?

Høgskolen i Oslo og Akershus /ved studieadministrasjonen – Fakultet TKD
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Ved spørsmål ta kontakt.

Når kan jeg søke?

Det er ingen egen søknadsfrist, men du kan tidligst søke når resultatene dine fra denne våren er klare (se «Krav til søknad»). Vi tar kun i mot overflytting i overgangen til nytt studieår (oppstart i august).