Forbrukerpolitikk og -økonomi

Den sam­lende bærebjelken i grup­pens forsk­ningsinnsats faller inn under temaet forbruk, livsstil og levekår, husholdningers økonomiske situasjon og gjeld. SIFOs referansebudsjett står sentralt i mye av arbeidet.

Vi forsker på et vidt spekter av forbrukerpolitiske og forbrukerøkonomiske temaer. Vårt mål er å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for utformingen av forbrukerpolitikken knyttet til:  

  • matvaner, ernæring og dagligvarehandel, distribusjon, og markedsføring,
  • personlig økonomi, gjeld, levekår og ulikhet,
  • inkludering/ekskludering av utsatte forbrukergrupper,
  • forbrukerkunnskap og
  • forbrukerpolitikk.

SIFOs referansebudsjett, som viser hva som kan anses som et rimelig forbruksnivå blant ulike typer norske hushold, står sentralt i mye av dette arbeidet. Viktig er også SIFO-surveyen, som dokumenterer forbrukstrender over tid.

Våre viktigste brukere er forbrukere, myndigheter, forskningsmiljøer og offentlig og private leverandører av varer og tjenester.