English version
Vinnerne av formidlingsprisen: Ukraina-forskningsmiljøet ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. (Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet)

Internasjonale studier og migrasjon

Avdelingen jobber hovedsakelig med områdestudier, migrasjon- og integrasjonsforskning.

Innen migrasjon- og integrasjonsforskning strekker By- og regionforskningsinstituttet NIBRs fokus seg over et bredt spekter av temaer, med en spesiell vekt på offentlig politikk og administrasjon, bosetting, kvalifisering og velferdstjenester for innvandrere.

Vi har høy kompetanse på en rekke ulike områder, for eksempel komparative studier av migrasjonsstrømmer, analyser av integreringspolitikk eller analyser av innvandreres integrasjon og levekår. I tillegg har avdelingen en forskningsportefølje som dekker temaer som rasisme, diskriminering og negativ sosial kontroll.

Områdestudier

Områdestudiene omfatter Russland og Øst-Europa, Afrika sør for Sahara, Asia (Nepal) og Latin-Amerika (Brasil). Vi har siden 2008 hatt flere store forskningsprosjekter i Ukraina, og leder og deltar i flere internasjonale nettverk sammen med andre Ukraina-forskere.

Vi gjennomfører evalueringer, policyanalyser, effektstudier og kombinerer analyser basert på intervjuer, dokumenter, survey- og registerdata og maskinlæring anvendt til både strukturerte og ustrukturerte data, og vi har en sterk kvalitativ og kvantitativ metodekompetanse.  

Tverrfaglige

Vår avdeling består av forskere med bakgrunn fra samfunnsvitenskap og humaniora, og forskningsprosjektene er i stor grad tverrfaglige. Sammensetningen av avdelingen gir oss en metodisk bredde og en rik forståelse for de komplekse problemstillingene vi utforsker.

Våre store forskningsprosjekter er i hovedsak finansiert av Horisont Europa, Norges Forskningsråd og Nordisk Ministerråd, i tillegg til anvendt forskning finansiert av departementer og direktorater.

Vi bedriver forskning av høy akademisk kvalitet med direkte samfunnsrelevans. Vi er engasjert i å bidra til offentlig politikkutforming og praksis gjennom våre funn og anbefalinger.

to hender som knytter seg rundt hverandre med det ukrainske flaggets farger som bakgrunn

Ukraina-forskning på NIBR

NIBR har forsket på, i og med Ukraina og ukrainere siden 2008.

Les mer om forskningen

Nettverk for migrasjon

NIBR har blant annet ansvaret for Nettverk for migrasjon og transnasjonalitet ved SVA (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning) på OsloMet.

Les mer om nettverket

Forskningsleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...