Internasjonale studier og migrasjon

Forskning på politikk, forvaltning og sivilsamfunn i Afrika, Asia, Amerika og Europa.

Forskningsgruppen utgjør en avdeling ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, og forsker på hvordan myndigheter og sivilsamfunn i Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika håndterer vår tids store utfordringer.

Vi ser på

Forholdene mellom forvaltning, politikk og sivilsamfunn er viktig for oss. Vi studerer makta og folk flest, vi ser på urfolksorganisasjoner, fagforeninger, sosiale bevegelser, kvinneorganisasjoner, terrorgrupper, gjenger og hjelpeorganisasjoner. Vi utfordrer nasjonale og internasjonale satsinger med å få til bærekraftig byutvikling, rettferdig fordeling, bedre folkehelse og kvinners økonomiske og politiske deltagelse.

Geografisk har vi et sterkt fokus på Norge og Norden, og BRIKS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Mange av våre prosjekter gjennomføres også i land preget av voldelige omveltninger. De fleste av våre prosjekter er empiriske studier i tett samarbeid med lokale partnere.

Vi jobber tverrfaglig med å analysere innvandrerbefolkningens flyttemønster. Vi ser på ulike gruppers integrasjon i samfunnet generelt og i bolig- og arbeidsmarkedet spesielt, gjennom blant annet introduksjonsprogram og frivillige organisasjoners engasjement.

Et viktig spørsmål er hvordan migranter navigerer for å oppnå ønsket livssituasjon i sitt nye land? Problemstillinger knyttet til muligheten for å leve transnasjonale liv, med tilknytninger både til opprinnelsesland og landet der man oppholder seg, er i økende grad et viktig felt.