English version

Klasseromsforskning

Vi forsker på læring, undervisning, didaktikk og danning i ulike deler av utdanningsløpet. Vi forsøker å beskrive, analysere og forstå forskjellige læringssituasjoner og undervisningspraksiser som foregår i klasserommet og andre læringsarenaer.

Vi er en tverrfaglig gruppe og dekker fagene pedagogikk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Vi er opptatt av å samarbeide på tvers av fag og fagseksjoner. 

I vår forskningsgruppe definerer vi klasseromsforskning i vid forstand. Klasseromsforskning betyr all forskning som omhandler elevers læring og læreres undervisning, og som foregår i klasserom, skoler, barnehager og utdanningsfeltet mer generelt. Vi benytter ulike forskningsmetoder som for eksempel observasjon, intervju og spørreskjema. 

Observasjoner og intervjuer av elever og lærere er viktige datainnsamlingsmetoder innen vår forskningsgruppe. Gjennom feltnotater, lydopptak og videopptak, samler vi inn data som kan analyseres for å svare på utallige problemstillinger i forbindelse med læring og undervisning, både fra pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver. Fokusgruppeintervjuer og intervensjonsstudier er også viktige metoder for å undersøke hvordan endringer av undervisningen eller organiseringen av undervisningen kan påvirke elevers læring. 

Tilknyttet forskergruppa har vi et årlig doktorgradskurs i klasseromsforskning, Classroom Research, som går over fire dager. 

Vi er opptatt av å danne nettverk med nasjonale og internasjonale fagfellesskap. Vi er derfor på ulike utdanningskonferanser som NERA (Nordic Educational Research Association), ECER (European Educational Research Association) og AERA (American Educational Research Association), samt ulike fagkonferanser. 

Våre medlemmer er tilknyttet ulike forskningsprosjekter ved fakultetet. Blant annet Inclusive Mathematics Teaching (IMAT) og Klasserommets praksisformer 20 år etter – en evaluering av seksårsreformen og de yngste barnas skolehverdag (Klassprax 20).

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...