English version

Klasserommets praksisformer 20 år etter

En evaluering av seksårsreformen og de yngste barnas skolehverdag (Klassprax_20). Klassprax_20 vil undersøke og evaluere seksåringens klasseromsaktiviteter, samt belyse endringene fra Reform 97 til Fagfornyelsen L20.

I dette prosjektet vil vi belyse og evaluere de yngste barnas skolehverdag i et 20-års perspektiv, fra innføringen av seksårsreformen i Reform 97 og fram til dagens læreplan (L20), Fagfornyelsen. Ved å kombinere pedagogiske, fagdidaktiske og evalueringsteoretiske perspektiver, ønsker vi å beskrive pedagogiske praksiser, lekens rolle, læringsmiljø og prosesser ved overgangen mellom barnehage og skole for de yngste barna (1. og 2. trinn).

Med en multimetodisk og flerfaglig tilnærming vil prosjektet bidra til å danne et kunnskapsgrunnlag ved å undersøke aspekter ved skolehverdagen (klasseromspraksiser), samt hvordan intensjonene i læreplaner og offentlige dokumenter blir realisert på både eier- og klasseromsnivå.

To hovedproblemstillinger blir belyst:

Klassprax_20 er en videreføring av Klasserommets praksisformer etter Reform 97 (Klassprax) og vil belyse endringer i praksis fra innføring av L97 til fagfornyelsen L20.

Elevenes perspektiv vil stå sentralt i denne studien gjennom bruk av fokusgruppeintervjuer med barnehagebarn som skal begynne på skolen og deres erfaringer og opplevelser i overgangen fra barnehage til skole, første skoleår og overgangen til andre klasse.

Aktuelt om prosjektet

To skoleelever sitter og leser i skolebøker sammen.
Evalueringen av seksårsreformen: Slik kan skolen bli bedre for de yngste elevene

Forskerne foreslår flere pedagoger, rom som gjør det mulig å leke inne, og mer høytlesning.

To jenter og en gutt smiler og leker med fargerike legoklosser ved et bord i klasserommet.
Evalueringen av seksårsreformen: Barna ønsker seg mer lek i klasserommet

Barna i førsteklasse ønsker seg mer leketid i skoletiden, spesielt inne. Det kommer frem i en ny rapport om seksårsreformen.

Tre skoleelever sitter ved et bord og jobber i bøker mens en lærer hjelper dem.
Førsteklasse siden seksårsreformen: Mindre fri lek, mer lærerstyrt og mer bokstavlæring

Den frie leken har fått mindre plass, og læreren styrer mer av aktiviteten i klasserommet. Samtidig møter dagens seksåringer en mer variert skolehverdag der læreren tilrettelegger for både lek og læring.