English version

Samarbeid skole - arbeidsliv - universitet

Forskningsgruppen arbeider med prosjekter knyttet til ulike former for samvirke mellom skole, arbeidsliv og OsloMet. Målet er å utvikle kunnskap om, og utvikle, relevant yrkesopplæring i skole, arbeidsliv og yrkesfaglærerutdanning.

Arbeidet i forskningsgruppen skal bidra til utvikling av medlemmenes forskerkompetanse, hjelp til publisering, og ikke minst overføring av forskningsbasert kunnskap til undervisningen ved instituttet.

Et fellesprosjekt, «Lærerutdanningsskoler i yrkesfaglærerutdanningen», er kommet godt i gang. Prosjektet ser på hvordan varige samarbeidsstrukturer og relevant utdanningsinnhold kan utvikles. Her er det åpent for både medlemmer i gruppa og interesserte fra andre forskergrupper å være med.

I fanen «Forskningsprosjekter» nedenfor er det listet opp flere aktuelle forskningsprosjekter gruppens medlemmer arbeider med. 

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Forskningsvirksomheten i gruppen har følgende utviklings- og kunnskapsmål:

  Mål for utvikling

  • At instituttet utvikler et varig lærende samarbeid med videregående yrkesfaglige skoler som lærerutdanningsskoler.
  • Overføre forskningsbasert kunnskap fra forskningsgruppen til undervisningen ved både bachelor- og masterutdanningen ved instituttet. 

   Kunnskapsmål (forskningsmål)

  • Å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan yrkesfaglærerutdanningsinstitusjoner, yrkesfaglige videregående skoler og bedrifter kan samarbeide om fortløpende utvikling av relevant innhold i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning og om læring på arbeidsplassen.
  • Å utvikle kunnskap om implementering av LK20 med fokus på spørsmål som gjelder læreplaner, yrkesrelevans, yrkesdidaktikk og samarbeid skole\arbeidsliv.
 • Forskningsprosjekter

  Hvordan kan simulering og veiledning forberede studenter på kompleksiteten av deres fremtidige yrke i mediebransjen?

  Øyvind Granborg (OsloMet) og Bendik Stubstad Henriksen (Høgskolen i Innlandet) samarbeider om prosjektet. I studien har vi laget simuleringer som gjenskaper kommunikasjonen mellom yrkesutøvere på TV-produksjoner. 

  Hvordan forstår lærere i restaurant- og matfag begrepet bærekraft og hvordan legger de  til rette for at elevene skal utvikle en bærekraftig yrkesutøvelse?

  Halvor Spetalen og Kaia Mobråten samarbeider om et prosjekt knyttet til hvordan lærere i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag forstår begrepet bærekraft og hvordan de legger til rette for at elevene skal utvikle en bærekraftig yrkesutøvelse. Prosjekt inkluderer også hvordan elever i utdanningsprogrammet forstår begrepet bærekraft og i hvilken grad de ønsker og opplever kompetanse i bærekraftig yrkesutøvelse.

  Hvilken betydning har masterutdanningen i yrkespedagogikk hatt for tidligere studenters kompetanseutvikling og yrkespraksis?

  Halvor Spetalen og Steinar Karstensen samarbeider prosjektet. 

  Hva styrker eller hjelper yrkesfaglærere å bli innovative?

  Halvor Spetalen og Birger Brevik samarbeider om prosjektet. 

  Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen (LUSY)

  Ann Lisa Sylte leder det NFR-støttede LUSY-prosjektet  i samarbeid med Hilde Hiim. LUSY handler om samarbeid og utvikling av lærerutdanningsskoler/universitetsskoler i yrkesopplæringen.

  LUSY er et innovasjons-/aksjonsforskningsprosjekt (2020-2025) som gjennomfører innovasjoner ved Strømmen, Kuben og Rud videregående skoler. Rundt 20 lærerutdannere fra Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet deltar i utviklingen av varige strukturer for samarbeid mellom YLU og deltakerskolene knyttet til pedagogisk praksis, FoU og studietilbud. Gjennom våren 2023 starter analyse av både enkeltprosjekter og innovasjoner som grunnlag for publisering av artikler.

  Solveig Havreberg, Kaija Magnussen og Kjersti Johnsen deltar også i LUSY-prosjektet og undersøker hvordan studenter og veiledere i skolen opplever planlegging og gjennomføring av pedagogisk praksis i skolen. Målet er å forbedre dagens praksis.

  Aina Kristiansen, Marie Syverstad og Kaija Magnussen samarbeider om et prosjekt knyttet til LUSY der vi i første omgang undersøker lærernes erfaring med utviklingsarbeid på arbeidsplassen og hvilken betydning deres prosjekter har hatt for temaet livsmestring. Lærernes erfaringer vil bli fulgt opp i sine utviklingsarbeider gjennom høsten 2023. 

  SØKUT-prosjektet - øke andelen av studenter som reiser på utveksling

  Vi deltar også i SØKUT-prosjektet som ledes av Solveig Havreberg. Målet med prosjektet er at en økt andel studenter fra yrkesfaglærerutdanningen skal reise på utveksling, til og fra andre utdanningsinstitusjoner. For å få til dette, skal vi blant annet å fornye eksisterende avtaler og etablere nye avtaler med utdanningsinstitusjoner i utlandet. Et annet mål er å ha større fokus på internasjonalisering hjemme, blant annet gjennom samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner via digitale plattformer (COIL-samarbeid). 

  Mer felles praksis i PPU for yrkesfag

  Aina Kristiansen og Marie Syverstad arbeider med et fellesprosjekt på Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y) der målet er å utvikle en mer felles praksis i trepartssamarbeidet – Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet, praksislærere og yrkesfaglærerstudenter. 

  Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkesopplæring (HELDAL)

  Britha Stenholm deltar i HELDAL-prosjektet sammen med Svanhild Berntsen, Hæge Nore og Leif Lahn. Dette er et innovasjons- og forskningsprosjekt finansiert av NFR (2019-2023). Prosjektet handler om bruk av digitale verktøyer og systemer for helhetlig fag- og yrkesopplæring. Vi er i sluttspurten av prosjektet og har en stor datamengde vi er i ferd med å analysere og det planlegges flere publiseringer. 

  Hvilke konsekvenser har kontinuerlige endringer i teknologiene for fag- og yrkesopplæringen i skole, lærebedrifter og yrkesfaglærerutdanningen?

  Nina Aakernes, Øyvind Granborg og Steinar Karstensen samarbeider om et prosjekt der vi undersøker hvilke konsekvenser kontinuerlige endringer i teknologiene har for fag- og yrkesopplæringen i skole, lærebedrifter og yrkesfaglærerutdanningen. 

  Vi følger utviklingen i det nye yrkesfaglige utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Vi benytter metodemangfold: Kvantitative spørreundersøkelser, kvalitative individuelle og gruppeintervjuer, observasjoner og dokumentanalyser, og mer aksjonsrettete tilnærminger som samarbeid med praksisfeltet for å styrke yrkesfaglærerutdanningen.

  Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag

  Nina Aakernes deltar i prosjektgruppa fra NIFU, OsloMet og FAFO som gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen (LK20) i yrkesopplæringen (nifu.no) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Evalueringen undersøker implementering og gjennomføring av reformen. Herunder kartlegging av lærere og instruktørers praksis og elever og lærlingers oppfatning av reformen. Evalueringen inkluderer også en analyse av gjennomføring av videregående opplæring, inkludert overgang til arbeidsliv. 

  Yrkesfaglærerens mulighetsrom for å hjelpe ungdom som er i ferd med å gi opp skolen

  Ragnvald Holst-Larsen og Malin Landmark samarbeider om et prosjekt knyttet til kunnskapshullet som finnes rundt yrkesfaglærerens mulighetsrom for å hjelpe ungdom som er i ferd med å gi opp skolen. Dette er et aksjonsforskningsprosjekt sammen med fem utvalgte lærere på videregående skoler hvor de jobber med ungdom som holder på å gi opp skolen. Lærerne har masterutdanning i yrkespedagogikk og brukt metoden aksjonsforskning slik at de kan forske i sine klasser og samle data som vi kan diskutere i felleskap.

  Elever med innvandrerbakgrunn i fag- og yrkesopplæringen: Hvilken betydning har praksis som læringsarena?

  Marianne Bergskaug og Sigrun Saur Stiklestad samarbeider om prosjektet. Prosjektet er avgrenset til utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag i voksenopplæringen til programfagene VG2 helsearbeiderfag og VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag. Prosjektet baseres på kvalitative dybdeintervjuer av yrkesfaglærere og elever på respektive utdanninger. 

  Hvordan blir en yrkesfaglig læreplan til?

  I videoen under redegjør Halvor Spetalen for forskningsprosjektet knyttet til hvordan kompetansemålene i læreplanen for vg1 restaurant- og matfag ble utviklet i fagfornyelsen (LK20).

 • Samarbeidspartnere

  • Institutt for yrkesfaglærerutdanning (prosjektet Lærerutdanningsskoler)
  • Utdanningsetaten i Oslo (prosjektet Lærerutdanningsskoler)
  • Utdanningsetaten i Viken/Akershus (prosjektet Lærerutdanningsskoler)