English version

Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv

Forskningsgruppa representerer flere fagområder og kunnskapsformer, og åpner for mangfoldsperspektivet i forskning på storbyskoler.

Mangfoldsbegrepet kan knyttes til et elevperspektiv som kjønn, identitet, etnisitet og læreforutsetninger. Videre kan begrepet anvendes i et systemperspektiv og utdanningsperspektiv og vil da omfatte tematikker som flerfaglighet, danning, literacy, bærekraft og flerkulturalitet.

Bakgrunns- og erfaringsmangfold anses som en styrke i utvikling av forskning og utdanning i et samfunn og en region som blir stadig mer mangfoldig. Det vil derfor kunne utledes mange tematikker knyttet til begrepet mangfold. 
 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Endring av arbeidsoppgaver og strukturer i yrkeslivet krever utvikling av nye kunnskaper og kompetanser på system og individnivå for å ruste den enkelte til stadige omstillinger. Et mer tekstbasert, flerkulturelt og globalisert samfunn og arbeidsliv, stiller krav til både selvstendighet og samarbeid, til kommunikasjonsferdigheter og til aksept av annerledeshet.

   Nye kunnskaps- og kompetansekrav utfordrer utdanningsinstitusjoner og opplæring til flerfaglige tilnærminger hos både skoleledere og lærere.  Forskergruppens medlemmer kan knytte sin virksomhet til følgende hovedtemaer:
    

   • Mangfold, makt og ulikhet.
   • Barn og unges hverdagsliv i skole og samfunn.
   • Fag og kompetanse i lys av Industri 4.0.
   • Kunnskapsområder og fagdidaktikk.
   • Globale forståelser og bærekraftige samfunn. 

   Naturlige arenaer for forskning er både yrkesfagopplæring i videregående skole og yrkesfaglærerutdanningen. Den tette kontakten mellom opplæring og arbeidsliv utfordrer i særlig grad etablerte kunnskapsformer og kompetanser innenfor det yrkesfaglige feltet. Fag, yrker og profesjoner utvikles i et spenningsfelt mellom skole, arbeid og det sivile samfunnet. Et arbeidsliv og samfunnsliv i raske endringer nødvendiggjør nye perspektiver på opplæring til yrker og profesjoner. Dette vil være særlig merkbart i en storbykontekst, og derfor være relevante forskningsinnsatser for et storbyuniversitet.  

   Slik sett er utfordringer i storbyskolelivet et relevant forskningsfokus for en forskergruppe som representerer en flerfaglig kompetanse, innenfor fagområder som skriftkyndighet, flerkulturalitet, danning og spesialpedagogikk i et yrkesfaglig perspektiv.