English version

Livskvalitet og språkvansker hos ungdom og unge voksne

Vi vil tilpasse et nytt språkkartleggingsverktøy til norsk, og prøve det ut på ulike grupper unge voksne med og uten språkvansker. Videre undersøker vi om språk- og kommunikasjonsvansker påvirker ungdommer og unge voksnes psykiske helse gjennom å undersøke deres livskvalitet.

Bakgrunn

Språk- og kommunikasjonsvansker kan føre til utfordringer med sosial fungering, læring og med å kunne gjøre hverdagslige ting som å følge en oppskrift, lese en bruksanvisning eller et brev fra det offentlige.  

Ungdom og unge voksne som har språk- og kommunikasjonsvansker har følgelig større risiko for en rekke negative utviklingsutfall. De er overrepresentert blant elever som dropper ut av videregående skole, de har større risiko for psykiske helseplager, de er overrepresentert blant unge i kontakt med rettsvesenet og har større risiko for å bli stående utenfor arbeidslivet som unge uføre. 

Det er flere og sammensatte årsaker til at ungdom og unge voksne kan ha vansker med språk og kommunikasjon, slik som utviklingsmessige språkforstyrrelser, hørselstap eller fordi de er minoritetsspråklige og derfor har utfordringer med språket som snakkes rundt dem på skolen eller på arbeidsplassen. 

For å kunne gi god hjelp til disse personene, trengs det gode språkkartleggingsverktøy. Per i dag finnes det ingen språktester for denne aldersgruppa på norsk. 

Formål

  1. Å tilpasse og prøve ut et kartleggingsverktøy for reseptivt vokabular.
  2. Undersøke om det er sammenheng mellom språkferdigheter og livskvalitet for ulike deltakergrupper. 
  • Samarbeidspartnere

    • Dysleksi Norge
    • Pearson Skandinavia
  • Deltakere

    Laster inn ...