English version

Yrkesfaglæreres tilrettelegging i overgangen fra skole til arbeidsliv (School4Work)

I prosjektet School4Work skal vi utvikle kunnskap som yrkesfaglærere kan bruke når de skal hjelpe elevene med overgangen fra skolebasert læring til læreplass.

Bakgrunn og mål for prosjektet

Frafall i videregående opplæring regnes som en av de største utfordringene i norsk skole. Dette har i mange år fått mye oppmerksomhet, både blant politikere og i media. Frafallet er størst innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram, og det er særlig overgangen fra den skolebaserte delen av opplæringen til læretiden som er en utfordring for mange elever. 

Hvert år står rundt 7000 til 9000 søkere uten læreplass i bedrift. Flertallet av dem har lovfestet rett til videregående opplæring.

Prosjektet School4Work har som mål å utvikle kunnskap om overgangen fra skolen til læretiden og om rollen som videregående skoler, yrkesfaglærere, bedrifter og opplæringskontor har i denne overgangen. 

Målet er å utvikle tiltak og strategier som kan gjøre yrkesfaglærere bedre i stand til å legge til rette for elevenes overgang til læretiden, og å utarbeide en lærebok om overgangen fra skolen til læretiden som kan brukes i yrkesfaglærerutdanningen.

Forskningsspørsmål og metoder

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker som setter søkelys på ulike aspekter ved overgangen fra skolen til læretiden og på ulike aktører som er involvert når læreplasser blir formidlet. Viktige spørsmål er hvilken rolle skolen har i elevenes forberedelse på arbeidslivet, og hvilke strategier lærerne bruker for å gi lettere tilgang til læreplasser. 

Prosjektet skal også undersøke hvordan bedrifter og opplæringskontor rekrutterer lærlinger, og hvordan eventuell nedprioritering eller diskriminering av enkelte grupper av elever kan forklares. 

I School4Work tar vi i bruk ulike metodiske tilnærminger, som 1) en scoping review, 2) fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer, 3) en vignett-studie, 4) en kvantitativ survey og 5) analyse av registerdata. I siste del av prosjektet er det planlagt å arrangere workshops og diskutere funnene våre med samarbeidspartnerne våre og andre aktører i feltet. Videre skal vi skrive en lærebok med kapitler fra alle delprosjekter.

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres av en tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune. Prosjektet inkluderer en ph.d.-stipendiat og en postdoktorstilling.

 • Deltakere

  Laster inn ...
 • Deltakende institusjoner

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Utdanningsetaten i Oslo kommune
  • Akershus fylkeskommune
  • Fafo
  • Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) i Bonn, Tyskland

Aktuelt om prosjektet

En ung mann blir veiledet av en mekaniker i et verksted
Skal forske på hvordan flere elever kan få læreplass

Hvordan kan yrkesfaglærere hjelpe elever med overgangen fra skolebasert læring til læreplass?