Barneavhørsprosjektet

Avhør og medisinske undersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep: hvordan er kvaliteten og hva kan gjøres bedre?

Seksuelle overgrep og vold mot barn er et omfattende samfunnsproblem, som både har store samfunnsøkonomiske kostnader og store konsekvenser for de utsattes fysiske og mentale helse. Barneavhørsprosjektet har som formål å kartlegge kvaliteten i hvordan volds- og overgrepsutsatte barn avhøres av politiet, som et ledd i en straffesak. Økt kvalitet i hvordan avhør av barn gjennomføres av politiet har stor betydning for beslutningsgrunnlag for politi og barnevern, og vil derfor bidra til bedre beskyttelse og hjelp for utsatte barn. I Norge anvender politi og barnevern den Dialogiske Samtalemetoden (DSM) som en felles metode for samtale med utsatte barn.

 • Mer om prosjektet

  Prosjektet har flere sentrale problemstillinger som ønskes undersøkt:

  • Kartlegge ulike kvalitetsmessige aspekter i et landsrepresentativt utvalg av tilrettelagte avhør av barn i aldersgruppen 7 til 18 år gjennomført i perioden 2015-2017, hvor DSM har blitt brukt som samtalemetode.
  • Kartlegge ulike kvalitetsmessige aspekter i et tilsvarende utvalg barnevernsamtaler gjennomført ved flere barnevernskontorer i Norge hvor DSM har blitt brukt som samtalemetode.
  • Ved hjelp av internasjonal anerkjente analyser av avhørene vil prosjektet ha som formål å gjennomføre en i hovedsak kvantitativ (men også kvalitativ innholdsanalyse) av hvert enkel avhør/samtale ved å kartlegge samtaledynamikk, spørsmålstype og responser fra barna i forløpet på avhøret (samtalen).

  Prosjektet er en del av et omfattende, pågående forskningsprosjekt med mange forskere involvert som finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet, hvor et sentralt formål er å utarbeide et kunnskapsbasert grunnlag for forbedring av dagens avhørspraksis av volds- og overgrepsutsatte barn. Prosjektgruppen har innhentet nødvendige konsesjon til innhenting av data fra relevante dispenserende myndigheter som Riksadvokaten, Datatilsynet, NSD, Rådet for taushetsplikt og forskning, samt Politidirektoratet. Totalt vil det i prosjektet analyser over 1000 saker, hvorav 580 avhør er samlet inn og under analyse. Prosessen med å samle inn resterende avhør, som skal inngå i dette prosjektet er igangsatt. Koding, analyse og oppskriving av innsamlede data vil imidlertid pågå frem til 2025. Prosjektgruppen har et tverrfaglig samarbeid på tvers av fakulteter ved OsloMet, og første stipendiat på prosjektet skal disputere i oktober ved Fakultet for Helsevitenskap.

 • Samarbeidspartnere

  KRIPOS, Politidirektoratet, Barne- og familieetaten i Oslo (representer alle barnevernskontorene i Oslo), Barneverntjenesten Ullensaker kommune, Justis- og beredskapsdepartementet, Sosialpediatrisk seksjon, Oslo Universitetssykehus, Barnehusene i Oslo, Tromsø, Bergen og Sandefjord, Politidistriktene, Modum Bad, Sørlandets sykehus v/ , Professor Svein Magnussen UiO, Professor Michael Lamb, University of Cambridge (UK), Professor Martine Powell, Centre for investigative interviewing, Griffith University (AUS).