English version

Direkte og indirekte kostnader som følge av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne (BUDGET)

Prosjektet undersøker kostnader og konsekvenser forbundet med å ha omsorg for barn med nedsatt funksjonsevne.

Familiene dette gjelder vil kunne ha betydelige ekstrautgifter som følge av barnets funksjonsnedsettelse. Disse innebærer direkte utgifter til medisiner, ekstrautstyr, transport, bolig og avlastning. De omfatter dessuten indirekte kostnader som følge av at foreldrene ofte må redusere sin arbeidsdeltakelse for å klare å kombinere det med omsorg for barnet. Videre vil det å ha omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne også kunne påvirke foreldrenes helse.

Basert på en kombinert metodetilnærming, hvor registerdata, surveydata og kvalitative data benyttes, vil det i prosjektet tas hensyn til både inntektssiden og utgiftssiden ved situasjonen familiene befinner seg i. Prosjektet skal på den måten bidra med mer nyansert kunnskap om den totale økonomiske situasjonen til disse familiene. En slik helthetlig tilnærming til beregning av kostnader knyttet til nedsatt funksjonsevne har ikke tidligere blitt gjennomført i Norge, og resultatene vil gi nyttige innspill til hvordan sosial ulikhet kan reduseres og hvordan et mer inkluderende arbeidsliv kan utformes.

Forskergruppen i «Budget» består av personer med ulike fagdisipliner som sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap, sykepleie, økonomi og produktdesign. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med relevante organisasjoner som Norges Handikapforbund og Handikappede Barns Foreldreforening. I tillegg vil prosjektgruppen fra OsloMet og Folkehelseinstituttet samarbeide med forskere fra Syracuse University i USA, National Institute of Research and Training on Disabilities and Adapted Teachings i Frankrike, University of Antwerp i Belgia og National Institute for Health and Welfare i Finland. Alle innehar høy kompetanse innenfor det aktuelle forskningsområdet. 

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...