Levekår i utsatte byområder – en analyse av statistikk fra SSB (fase 2)

På oppdrag fra By- og levekårsutvalget skal vi bearbeide (sammenstille og analysere) data fra SSB i henhold til oppdragsgivers krav, for å kunne si noe om mønstre og tendenser i de utvalgte byområdene.

Analysene vil se på hvordan situasjonen er i de ulike analyseområdene og på hvordan utviklingen har vært de siste ti årene, herunder belyse hvordan levekårsutfordringer fordeler seg og eventuelt overlapper. Analysen vil beskrive befolkningssammensetningen i områdene ut fra gitte demografiske variabler. De bestilte dataene gir i hovedsak kun mulighet til å identifisere hopning på områdenivå og ikke på individnivå. Der det er bestilt krysstabeller vil vi gjøre analyser på gruppenivå.

Videre vil oppdragstaker vurdere spørsmål som: 

For øvrig forholder vi oss til spørsmålene som er gitt i oppdragsgivers kravspesifikasjon:

Vi vil søke å sammenligne levekår og demografi i de utsatte områdene med enkelte utsatte byområder i Sverige og Danmark, forutsatt at det er mulig å framskaffe sammenliknbare data.
 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...