English version

Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet (CoWorkCare)

I prosjektet søker forskerne ny kunnskap om hvordan omsorg for gamle foreldre påvirker omsorgsgivernes arbeidsmarkedsdeltakelse.

Det overordnede målet for CoWorkCare er å frembringe ny kunnskap om hvordan omsorg for gamle foreldre påvirker omsorgsgivernes arbeidsmarkedsdeltakelse, og videreformidle denne kunnskapen til beslutningstakerne som utformer velferdsstat- og arbeidslivspolitikk for å minimere risiko for at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, reduserer arbeidstiden eller har høy bruk av offentlige ytelser. 

Bakgrunnen for prosjektet er at demografiske endringer fører til at så mange som mulig i den yrkesaktive delen av befolkningen må stå i fulltids arbeid frem til oppnådd pensjonsalder. Velferdsstatens bærekraft avhenger av en høy sysselsetting.

Samtidig medfører aldringen i samfunnet et stort og økende press på de offentlige eldreomsorgstjenestene og familien om å yte omsorg. Det er både et behov for at generasjonen under de aller eldste stiller opp for eldre for å dempe etterspørselen etter omsorgstjenester, samtidig som at så mange som mulig av døtrene og sønnene står i arbeid fram til pensjonsalder.

 • Arbeidspakker

  Prosjektet er organisert i 4 arbeidspakker. I arbeidspakke 1 undersøkes det ved hjelp av registerdata hvordan omsorgsforpliktelser overfor gamle foreldre påvirker inntekter og bruk av offentlige ytelser. Arbeidspakken vil belyse forskjeller mellom kvinner og menn, omsorgsgivere med eller uten innvandrerbakgrunn, omsorgsgivere med ulike sosioøkonomisk bakgrunn, og som bor i kommuner med ulikt innbyggertall 

  I arbeidspakke 2 gjennomføres store spørreundersøkelser blant ulike grupper av arbeidstakere for å undersøke erfaringer med å kombinere jobb med omsorg, og deres behov for støtte. 

  Arbeidspakke 3 gjennomfører case studier i bedrifter i ulike deler av arbeidsmarkedet for å undersøke interessekonflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Tilsvarende case studier gjennomføres i bedrifter i Sverige og Norge. 

  I den siste arbeidspakken diskuteres, på basis av empiriske funn, virkemidler som kan fremme arbeidslivsdeltakelse blant arbeidstakere som yter omsorg til gamle foreldre.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

Aktuelt fra prosjektet

Eldre datter gir sin gamle mor et glass vann i stuen
Sjukmelder seg for å hjelpe gamle foreldre

Ny forsking viser at vaksne barn bruker sjukelønsordninga til å yte omsorg til dei eldre foreldra sine.

En voksen sønn sitter ved kjøkkenbordet og hjelper sin aldrende far med å betale regninger på nettet.
Digital hjelp er den vanligste hjelpen til gamle foreldre

Ny forskning fra OsloMet viser at digital hjelp nå har blitt den vanligste formen for hjelp som voksne barn gir til eldre foreldre.