English version

Engelsk som Lingua Franca for inkluderende flerspråklige klasserom (ENRICH)

ENRICH tar sikte på å utvikle en Continuous Professional Development (CPD) infrastruktur av høy kvalitet som vil sette engelskspråklige lærere i flerspråklige klasserom i stand til å integrere engelsk som et Lingua Franca.

Om prosjektet

Dette prosjektet vant Erasmus+ "Good Practice"-prisen i 2023 (europa.eu).

ENRICH prioriterer promotering av lærerkompetanse som er nødvendig for å svare på, og bygge videre på mangfoldet som finnes i dagens flerspråklige klasserom over hele Europa.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en Continuous Professional Development (CPD) infrastruktur av høy kvalitet som vil gi engelskspråklige lærere (ELT) til å integrere i flerspråklige klasserom den nåværende rollen som engelsk som Lingua Franca (ELF), dvs. som den mest ofte benyttede virkemidler for internasjonal og interkulturell kommunikasjon.

ENRICH legger stor vekt på å støtte ELT-er i:

a.  å utnytte fordelene ved ELF ved å ta i bruk en inkluderende pedagogisk tilnærming i flerspråklige klasserom, dvs. klasserom med elever som har mer enn ett språk til rådighet (uavhengig av kompetansenivå), inkludert elever med minoritetsbakgrunn, slik som første- og andregenerasjon innvandrere og nyankomne flyktninger og asylsøkere;

b.  å bruke nyskapende undervisningspraksis, for eksempel oversetting, og passende kulturelt innhold for å utvikle elevenes ELF-relaterte kommunikative kompetanser og andre tverrgående ferdigheter som er avgjørende for ansettelsesevne og sosial inkludering i dagens stadig flerspråklige og krevende verden.

Resultater fra ENRICH etter fullføring:

1. Undersøkelser som undersøker:

a) opplæringsbehovene til ELT-er med hensyn til flerspråklighet, sosial inkludering, ELF og undervisning i flerspråklige klasser med unge og unge elever, inkludert elever fra migrantbakgrunn, og

b) behovene og ønsker av elever som deltar i slike klasser, i forhold til innholdet og prosessen med undervisningen, måtene de for tiden bruker engelsk og måtene de kan gjøre det i fremtiden.

2. Et åpent og gratis blandet lærings-CPD-kurs for ELT-er, basert på prioriteringene (del C) og målsettingene til ENRICH (illustrert over). Dette vil følge tre hovedfaser:

a) utvikling av CPD-materialer og aktiviteter (basert på NA-funn og en grundig litteraturgjennomgang),

b) pilotering (av et lite antall ELT-er),

c) implementering.

Implementeringsfasen, gjennom hvilken deltakerne vil danne fysiske og virtuelle, lokale og transnasjonale samfunn av interesse og vil bli mentert av ENRICH medlemmer av de respektive land, vil omfatte et bevissthetsstadium basert på CPD materialer og aktiviteter og en praktisk trinn, hvor de skal designe og undervise originale leksjoner i klasserommene og evaluere utfallet, i forhold til deres opplæringsbehov før CPD-kurset, kunnskapen som er oppnådd gjennom det og elevenes behov og ønsker.

3. En åpen og gratis digital og trykt håndbok, som inneholder blant annet CPD-materialer og aktiviteter, god praksis fra ELT-klasserommene, retningslinjer for lærerutdannere som letter bruken av kurset utover partnerlandene og utover prosjektets levetid, konklusjoner som er spesifikt adressert til beslutningstakere for utdanning, kommenterte videre lesninger og forbedringsforslag.

4. Nettstedet til prosjektet, som vil inneholder all nødvendig informasjon om det, så vel som dets konkrete resultater, IKT-baserte CPD-materialer og aktiviteter og det virtuelle rommet for synkron og asynkron kommunikasjon mellom ELTs interessefellesskap og ENRICH-partnere.

5. Brosjyrer, presentasjoner og publikasjoner (f.eks. i vitenskapelige tidsskrifter) som tar sikte på å spre informasjon om Enrich, samt dokumentere, evaluere og fremme prosjektets effekt.

 • Partnere

  • Hellenic Open University - Hellas
  • Roma Tre University – Italia
  • Bogazici University – Tyrkia
  • University of Lisbon - Portugal
  • OsloMet - storbyuniversitetet – Norge
  • Computer Technology Institute & Press ‘Diophantus’ - Hellas
 • Deltakere ved OsloMet

   Laster inn ...
  Logo som på engelsk forklarer at prosjektet er delfinansiert av EUs Erasmus+-program