English version

Evaluering av forsøk med felles botilbud for kvinner og menn på krisesenter

Forskning og praksis har vist at fysisk atskilt botilbud har ført til kvalitetsforskjeller i krisesentertilbud. Romerike krisesenter skal prøve ut et integrert botilbud.

NOVA evaluerer om et felles botilbud fører til et likeverdig botilbud for kvinner, menn og barn på krisesenteret. Evalueringen gjennomføres som følgeforskning, med intervju- og observasjonsdata, samt analyser av lovforarbeider og krisesenterstatistikk.

Formålet med evalueringen er å undersøke om et felles botilbud fører til et likeverdig botilbud for kvinner, menn og barn på krisesenteret.

Fra et systemperspektiv undersøker vi hvordan det integrerte tilbudet organisert, og hva et felles botilbud betyr i praksis. Fra et brukerperspektiv undersøker vi i hvilken grad det integrerte botilbudet ivaretar menn, kvinner og barn på en likeverdig måte i form av tilrettelegging av tilbudet, bruk og tilgjengelighet, trygghet og sikkerhet og tilgang til andre tjenester. 

Metodisk gjennomføres evalueringen som følgeforskning, og det empiriske materialet består av intervju- og observasjonsdata, samt analyser av lovforarbeider og krisesenterstatistikk. 

Evalueringen vil gi sentral kunnskap om hvorvidt et integrert botilbud fører til et likeverdig tilbud for kvinner, menn og barn på krisesenter.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...