English version

FALLPREVENT: Implementering av kunnskapsbasert fallforebyggende program i helsetjenesten: kvalitet, kompetanse og effekt/effektivitet

Prosjektet har som mål å lukke gapet mellom forskning og klinisk praksis ved å utvikle og implementere et kunnskapsbasert fallforebyggende program.

Helsepersonell, pasienter, beslutningstakere og publikum ønsker å gjøre kloke valg basert på den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen, men veien fra forskning til tjenesteinnovasjon og implementering i praksis kan være lang.

Dette gjelder også fallforebyggende arbeid i primærhelsetjenesten, som er et tverrfaglig fagfelt.

En av tre personer over 65 år og en av to personer over 80 år faller minst en gang i året. Fall er en viktig årsak til for tidlig død og funksjonshemming hos eldre personer. Årsakene til fall er sammensatte og multifaktorielle, og effektive intervensjoner retter seg mot ulike risikofaktorer.

Fallforebygging er en tverrfaglig oppgave og krever samarbeid mellom ulike helsepersonellgrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Forskning viser at forebygging av fall kan ha stor effekt både på individ- og samfunnsnivå.

På tross av mye kunnskap om effektene av fallforebygging så har implementeringen av kunnskapsbaserte fallforebyggende intervensjoner foregått sakte, vært ufullstendig og mye tyder på at antall fall hos eldre personer ikke er redusert siste årene.

Prosjektet er finansiert med 12 millioner fra Norges forskningsråd og 6,5 millioner i egenfinansiering.

Rekrutteringen er i mål

Vi er i mål med rekrutteringen. Seks bydeler og 19 kommuner deltar i studien, og vi ser frem til å jobbe sammen om implementering av fallforebyggende tiltak.

I august 2023 gjennomførte vi første datainnsamling, etterfulgt av randomisering. Høsten 2023 har de som ble trukket ut til intervensjon startet arbeidet som intervensjonskommuner.

Har du spørsmål, kontakt Maria Bjerk eller Kristin Taraldsen.

Laster inn ...
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Folkehelseinstituttet
  • NTNU Trondheim
  • Senter for kunnskapsbasert praksis Bergen
  • Universitetet i Tromsø
  • Falls, Balance and Injury Research Centre, Australia
  • Neuroscience Research Australia
  • Glasgow Caledonian University, Skottland
  • University of British Columbia, Canada
  • Florida international University, USA
  • Karolinska Institutet, Sverige
  • University of Leeds, England
 • Bakgrunn for prosjektet

  Translasjonsforskning (knowledge translation) er forskning som handler om å omsette resultatene fra forskning til klinisk relevant kunnskap.

  Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har "knowledge translation" fremkommet som et paradigme for å takle mange av utfordringene og begynne å lukke "know-do"-gapet.

  En definisjon på "knowledge translation" er: "the synthesis, exchange, and application of knowledge by relevant stakeholders to accelerate the benefits of global and local innovation in strengthening health systems and improving people’s health".

  Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og ved å lytte til pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

  Den engelske tittelen på forskningsprosjektet er Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services: Quality, competency and effectiveness (FALLPREVENT).

 • Mål og delmål

  Hovedmålet i FALLPREVENT, er sammen med ulike brukergrupper å utvikle og evaluere innovative forskningsbaserte skreddersydde intervensjoner innen forebygging av fall for å implementere forskningsbasert kunnskap i ulike kommuner i Norge som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

  Delmålene er:

  1. Forbedre kvaliteten på nasjonale og internasjonale helsetjenester ved implementering av brukervennlige og forskningsbaserte tverrfaglige fallforebyggende program.
  2. Utvikle politiske anbefalinger sammen med brukere og beslutningstakere som bidrar til implementering av forskningsbasert kunnskap om fallforebygging i praksis og utdanning.
  3. Etablere nye arenaer for samarbeid ved å bringe sammen forskere, tjenesteleverandører og brukere fra forskjellige områder i helse-, omsorgs- og velferdssektoren nasjonalt og internasjonalt.
  4. Legge til rette for kunnskapsoverføring i opplæringen av helsepersonell.
  5. Styrke kvaliteten på fallforebyggende praksis.

  Basert på innsamlet informasjon vil det utvikles skreddersydde implementeringsintervensjoner for å adressere identifiserte faktorer av betydning for å lykkes med forskningsbasert fallforebyggende arbeid.

  Prosjektet er basert på både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

 • Prosjektet består av tre arbeidspakker

  Arbeidspakke 1

  Identifisere barrierer innen fallforebyggende arbeid.

  Doktorgradsprosjekter:

  • Barriers and facilitators for implementation and knowledge translation of evidence-based practice in community fall prevention.
  • Belief, behavior, attitudes and knowledge - a bridge to evidence- based practice in fall prevention.

  Arbeidspakke 2

  Utvikle implementeringsintervensjoner innen fallforebyggende arbeid og teste ut disse i to feasibilitystudier. Det vil si at vi tester om intervensjonene er effektive og gjennomførbare i en større studie, se arbeidspakke 3.

  Doktorgradsprosjekter:

  • Siv Linnerud: Å redusere gapet mellom forskningsbasert kunnskap og praksis innen fallforebygging: Utvikling av en brukersentrert implementeringsintervensjon.
  • Rune Solli: Implementering av kunnskapsbasert fallforebygging i primærhelsetjenesten-fokus på klinisk beslutningsstøtte.
  • Nils Gunnar Landsverk: Mestringstro, adferd og holdninger – en bro til kunnskapsbasert praksis hos helsepersonell innen fallforebygging.

  Arbeidspakke 3

  Evaluere effekten av implementeringsintervensjonen på individ, gruppe og samfunnsnivå i 24 kommuner.

 • Brukerinvolvering

  Ulike brukergrupper vil bidra til prosjektet ved at de involveres i å utvikle prosjektene, være med i datainnsamlingen og i formidlingen av forskningsresultater.

 • Implementeringsforskning

  Fallforebyggende arbeid en tverrfaglig oppgave og FALLPREVENT vil samarbeide med sentrale tverrfaglige grupper som fastleger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter som jobber i kommunehelsetjenesten (inkludert privatpraktiserende fysioterapeuter).

  Det teoretiske rammeverket som brukes i studien er knowledge to action (KAT) modellen utviklet av Graham mfl 2010. Modellen beskriver ulike trinn for effektiv implementering som kan bidra til langvarig endring av klinisk praksis.

  Disse trinnene inkluderer: tilpasning av kunnskapen til lokal kontekst, undersøke barrier for implementeringen og skreddersy intervensjonen og effektmål.

 • Publikasjoner

 • Webinarer

  Vi arrangerer regelmessig webinarer hvor vi tar opp ulike tema knyttet til prosjektet:

  • 4. desember 2020: Hvordan får forskningsbasert kunnskap ut i praksis? Hva kan være smarte implementeringsstrategier? Ved Nina Rydland Olsen, førsteamanuensis/fagseksjonsleder. Høgskulen på Vestlandet.
  • 4. februar 2021: Implementering av en evidensbasert intervensjon: erfaringer fra ph.d.-prosjektet "Falls prevention to improve health related quality of life, physical function and falls self-efficacy in older adults receiving home care".
  • 8. april: Ph.d.-stipendiatene Nils Gunnar Landsverk og Siv Linnerud fra arbeidspakke 1 og 2 presenterer sine prosjekter.