English version

Hvordan forbedre personsentrert behandling av ryggplager?

Målet med studien er å bedre forstå hvordan pasienter med rygglidelser, fastleger, fysioterapeuter og involverte sykehusleger tar beslutninger om behandling. Kunnskapen vil bli brukt til å utvikle et beslutningsstøtteverktøy basert på kunstig intelligens.

Rygglidelser er en av de viktigste årsakene til ikke-dødelig helsetap. Persontilpasset behandling er et nytt paradigme for helsetjenester der intervensjoner er basert på individuelle pasientvurderinger snarere enn en "one-size-fits-all"-tilnærming.

I dette nye paradigmet får beslutningsprosessen om behandlingsalternativer stor betydning. Beslutningsstøtteverktøy er en innovasjon på fremmarsj, og denne studien vil være en del av en større klynge av prosjekter som utvikler beslutningshjelpeverktøy for behandling av rygglidelser.

Mål

Dette er en studie av beslutningsprosesser med mange aktører. Forskningsprosjektet vil utdype vår forståelse av den psykososiale helsekonteksten for beslutningstaking der kliniske beslutningsverktøy skal brukes.

Målet med studien er å forstå hvordan pasienter med rygglidelser, fastleger, fysioterapeuter og involverte sykehusleger tar beslutninger om behandling.

Metode

Kvalitative intervjuer vil bli benyttet. Pasientene vil bli spurt om deres erfaringer med den kliniske og sosiale konteksten i beslutningsprosessen. Fastleger og fysioterapeuter vil bli spurt om hvordan de samler inn informasjon for å ta beslutninger om behandling og henvisninger. Sykehusleger vil bli spurt om hvordan de anvender kliniske retningslinjer, tverrfaglige møter og pasientpreferanser i deres beslutningstaking.

Formidling av resultater

Resultatene vil bli presentert i tre artikler:

  1. En analyse av hvordan evidens brukes i beslutningsprosessen ved behandling av rygglidelser.
  2. En analyse av hvordan psykososiale, institusjonelle, kulturelle og andre kontekstuelle faktorer får betydning i beslutningsprosessen.
  3. En analyse av hvordan de ulike involverte aktørene samhandler med og oppfatter hverandre i beslutningsprosessen.

I tillegg vil foreløpige resultater bli implementert i utviklingen av et beslutningsverktøy for pasienter og behandlere.

Medlemmer

Laster inn ...