English version

Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende skolemiljø gjennom økt mangfoldskompetanse

Prosjektets hovedmål er å skape økt kunnskap om gruppebaserte fordommer og hatefulle ytringer i skolekonteksten, og på den bakgrunn utvikle ny kunnskap om hvordan skolen kan forebygge fordommer og fremme inkluderende skolemiljø.

Bakgrunn 

Utdanning er et møte mellom mennesker og innebærer derfor alltid en risiko. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer kan denne risikoen oppleves særlig aktuell.

Nyere forskning basert på klasseromsobservasjoner og intervjuer med lærere, indikerer at lærere kan føle seg rådville og handlingslammet når elever gir uttrykk for fordommer og radikale holdninger, knyttet til for eksempel rasisme, innvandring, antisemittisme, islam, homoseksualitet eller høyreekstremisme.

Det har også blitt antydet at lærere i liten grad har brukt hendelsen 22. juli 2011 som utgangspunkt for å ta opp udemokratiske holdninger og vilje til å bruke vold, i undervisning, fordi de har vært redde for hvordan de skulle håndtere ulike reaksjoner fra elevene.

Mål

Gjennom intervjuer med både elever og lærere vil dette prosjektet bidra til å utvikle ny kunnskap om hvordan fordommer og hatefulle ytringer kommer til uttrykk, erfares og møtes i skolekonteksten. Målet er å bidra til at lærere skal kunne stå i eget ubehag og møte og ivareta elever som krenker og krenkes.

Kunnskapen som utvikles gjennom de to doktorgradsprosjektene som inngår i prosjektet, skal bidra til å hjelpe lærere til å utvikle økt mangfoldskompetanse knyttet til både kunnskap og perspektiver, og på den måten hjelpe skoler i arbeidet med å forebygge gruppebaserte fordommer og hatefulle ytringer og å fremme trygge, inkluderende skolemiljø.

Metode  

Dette prosjektet søker gjennom intervjuer med både elever og lærere å utvikle ny kunnskap som kan danne grunnlag for å øke læreres kompetanse på dette området. Intervjuene skal ha en interseksjonell tilnærming for å kunne undersøke hvordan ulike forhold spiller sammen. Det er særlig viktig å utvikle ny kunnskap om elevers erfaringer på dette området, noe som krever strategisk rekruttering av informanter.

 • Deltakende institusjoner

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Gøteborgs universitet 
  • Det teologisk menighetsfakultet 
  • C-REX, Senter for ekstremismeforskning, universitetet i Oslo
  • FAFO
 • Deltakere ved OsloMet

  Laster inn ...