English version
Åse Røthing

Åse Røthing

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Pedagogiske fag   Teologi og religionsvitenskap

Emner

Kjønn og teologi   Diskriminering   Religionssosiologi   Kjønn og kjønnsforskning   Skoleforskning   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Minoritet - majoritet   Seksualitet og kjønnsmangfold   Mangfoldsstudier

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Elise Margrethe Vike; Røthing, Åse (2022). Meningsmangfold og ubehag i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 106.
https://hdl.handle.net/11250/3011264

Myrebøe, Tonje; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Red.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. 3. s. 62-83. Universitetsforlaget. Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende...

Røthing, Åse (2021). Seksualitet og kjønn i skolen - muligheter og utfordringer i LK20. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine (Red.). Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring. 10. s. 224-244. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2021). Perspektiver på kjønn i skolen. Pedagogikk - en grunnbok. 17. s. 299-316. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse; Engebretsen, Elisabeth Lund (2019). Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. UNIPED . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2622708

Røthing, Åse (2019). "Ubehagets pedagogikk" - en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.

Lorentzen, Gro; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Røthing, Åse (2017). Sexual orientation in Norwegian science textbooks: Heteronormativity and selective inclusion in textbooks and teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 67.

Thomas, Paul; Røthing, Åse (2017). Exploring feminism in a multicultural classroom: using Bend it Like Beckham as a tool in a high school class. Intercultural Education . Vol. 28.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/146759...

Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge. Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa; Plesner, Ingvill Thorson (Red.). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Kapittel 13. s. 255-271. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. 166 s. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2016). Skolen som fordoms- og forebyggingsarena?. Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. Kapittel 3. s. 36-47.

Røthing, Åse (2015). Rasisme som tema i norsk skole. Analyser av læreplaner og lærebøker og perspektiver på undervisning. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 2.
https://www.idunn.no/npt/2015/02

Røthing, Åse (2014). "Er de sinte eller vil de høre på det jeg har å si?" Utsatthet, majoritetsprivilegier og etiske utfordringer i klasserommet. Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen (Red.). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Kapittel 4. s. 70-88. Cappelen Damm Akademisk.

Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen (2014). Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen (Red.). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Kapittel 1. s. 11-29. Cappelen Damm Akademisk.

Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. ISBN: 978-82-02-45738-9. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2013). Perspektiver på kjønn og utsatthet. Engedal, Leif Gunnar; Persson, B. Lennart; Torp, Elisabeth (Red.). Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Kapittel. s. 121-137. Verbum Forlag.

Røthing, Åse (2013). Selektiv inkludering og fravær av sex: Homoseksualitet i norske naturfagsbøker. Grønningsæter, Arne Backer (Red.). Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Kapittel 3. s. 37-56. Universitetsforlaget.

Røthing, Åse (2013). Identitetsterrorismen - rene, norske seksualiteter. Jupskås, Anders Ravik; Jupskås, Anders Ravik (Red.). Akademiske perspektiver på 22. juli. Kapittel. s. 49-58. Akademisk Forlag.

Røthing, Åse (2012). Concepts of gender equality in Norwegian textbooks and classrooms: Depolititization, racialized exclusion and heteronormative stereotypes. Strand, Torill; Roos, Merethe (Red.). Education for Social Justice, Equity and Diversity. Kapittel. s. 179-200. LIT Verlag.

Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse; Svendsen, Stine H. Bang (2012). Norwegian sexualities: Assimilation and exclusion in Norwegian immigration policy. Sexualities . Vol. 15.

Røthing, Åse (2011). Kjønn, seksualitet og kompleksitet. Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Elevmangfold i skolen 5-10. Kapittel 9. s. 211-226. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Røthing, Åse (2011). Kjønn og seksualitet, identitet og kompleksitet. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Elevmangfold i skolen, 1.-7. Kapittel 9. s. 197-214. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Røthing, Åse (2011). "De norske har det mer i seg-" : norsk kjønnslikestilling i skolen. Sosiologi i dag . Vol. 41.

Røthing, Åse; Svendsen, Stine H. Bang (2011). Sexuality in Norwegian Textbooks: constructing and controlling ethnic borders?. Ethnic and Racial Studies . Vol. 34.

Røthing, Åse (2010). 'We have nothing against homosexuals'. Constructions of Non-Heterosexuals as Acceptable Others in Norwegian Classrooms. Døving, Cora Alexa; Schwaller, Nicolas (Red.). Minority Narratives and National Memory. kapittel. Unipub forlag.

Svendsen, Stine Helena Bang; Røthing, Åse (2010). Homotolerance and Heterosexuality as Norwegian Values. Journal of LGBT Youth . Vol. 7.

Langeland, Fredrik; Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse (2009). "Kap 2 - Den norske kroppen". Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse (Red.). Norske seksualiteter. faglig_bok_forlag. s. 37-59. Cappelen Damm Akademisk.

Mühleisen, Wencke; Svendsen, Stine Helena Bang; Røthing, Åse (2009). Grenser for seksualitet norske seksualitetsforståelser i familie- og innvandringspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning .
http://kilden.forskningsradet.no/publikasjon/vis.h...

Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse (2009). Norske seksualiteter. ISBN: 978-82-02-29238-6. 208 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig