English version

Forsvarets samlivundersøkelse

AFI har utført survey for Forsvaret der man innhenter data om arbeid og samliv fra ansatte i forsvaret og deres partnere. Forsvaret ønsker at undersøkelsen kan hjelpe dem til å videreføre og designe nye tiltak som gjør det mulig å beholde kvalifisert personell.

Prosjektet kombinerer empiriske studier fra Norge, Sverige, Danmark og Finland som undersøker den fremvoksende nordiske sikkerhetsmodellen, der likestilling og mangfold blir stadig viktigere, både når det gjelder politikk og i det daglige arbeidet til sikkerhetsorganisasjonene. 

Forskerteamet har en bred representasjon i de nordiske landene og en sterk tverrfaglig profil. Prosjektet vil være basert på en blandet metodetilnærming med vekt på kvalitative sosiologiske metoder kombinert med statsvitenskapelige og historiske studier. Datainnsamling vil primært gjennomføres gjennom kvalitative intervjuer, deltakerobservasjoner og arkivstudier.