English version

Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet – Gender equality, diversity and societal security

Forskningsprosjektet ser på sammenhengen mellom økende mangfold blant ansatte i nordiske sikkerhetsstyrker (Forsvaret, politiet og sikkerhetsorganisasjoner) og endrede forestillinger om tillit og sikkerhet i de nordiske landene.

Prosjektet kombinerer empiriske studier fra Norge, Sverige, Danmark og Finland som undersøker den fremvoksende nordiske sikkerhetsmodellen, der likestilling og mangfold blir stadig viktigere, både når det gjelder politikk og i det daglige arbeidet til sikkerhetsorganisasjonene. 

Forskerteamet har en bred representasjon i de nordiske landene og en sterk tverrfaglig profil. Prosjektet vil være basert på en blandet metodetilnærming med vekt på kvalitative sosiologiske metoder kombinert med statsvitenskapelige og historiske studier. Datainnsamling vil primært gjennomføres gjennom kvalitative intervjuer, deltakerobservasjoner og arkivstudier.