Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot ungdoms psykiske helse – et tverrfaglig og tverrsektorielt ansvar

Psykiske helseplager øker i den unge befolkningen. Hvordan kan kommunehelsetjenesten og skolesektoren arbeide sammen for å forebygge psykisk helseplager hos ungdom?

Bakgrunn

Ungdata-undersøkelsene viser at en økende andel unge rapporterer om psykiske helseplager, en utfordring som de siste årene også har fått større plass i den offentlige debatten. Helsefremmende og forebyggende arbeid kan være et av flere virkemidler i møte med denne utfordringen. De kommunale helsetjenestene og offentlig sektor har gjennom ulike helseplaner og strategier fått et større ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid, noe som fordrer tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid. For å utvikle treffsikre tiltak er det nødvendig med både en forståelse av hva ungdom opplever som helsefremmende, samt hvordan fagpersoner som arbeider med unge organiserer sine tiltak og tjenester.

Om prosjektet

Prosjektet er utviklet i samarbeid med fagpersoner i kommunehelsetjenesten med innspill fra brukerorganisasjoner som arbeider for barn og unge. I tillegg til brukerinvolvering er tidligere forskning på området undersøkt for å identifisere kunnskapshull og definere forskningsspørsmål. Brukerinvolvering vil fortsette å være sentralt i prosjektet for å sikre at forskningen er relevant for praksisfeltet. Prosjektet har derfor en referansegruppe bestående av fagpersoner og ungdommer, som vil bidra med innspill gjennom forskningsprosessen.

Prosjektet er delt inn i tre delstudier

Delstudiene tar samlet sikte på å frembringe ny kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot ungdoms psykiske helse.

Kontakt

    Laster inn ...

    Ingvill Drevland er utdannet ergoterapeut og har en mastergrad i helsevitenskap fra NTNU med fordypning i helsefremmende arbeid og helsesosiologi. Hun har jobbet som barneergoterapeut på familiehus og helsestasjon i Oslo kommune. Helsefremmende og forebyggende arbeid, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid og brukermedvirkning er områder hun interesserer seg for. 

    Veiledere

      Laster inn ...