Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid

Prosjektet undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid for arbeidstakere og virksomheter i norsk arbeidsliv.

Prosjektet belyser følgende forskningsspørsmål:

For å svare på det siste forskningsspørsmålet har vi definert detaljerte problemstillinger innenfor følgende tematiske områder, som i noen grad overlapper med hverandre:

Prosjektet legger opp til at disse temaene belyses fra ulike perspektiver gjennom en kombinasjon av representative spørreskjemaundersøkelser og panelundersøkelser blant arbeidstakere, en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere og kvalitative intervjuer av arbeidstakere, arbeidsgivere, fagforeningstillitsvalgte og verneombud.