Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Prosjektet «Innganger til arbeidslivet» har som utgangspunkt at noen arbeidsgivere, arbeidsorganisasjoner og sektorer på arbeidsmarkedet ansetter mennesker med funksjonsnedsettelse. Hvor, hvorfor og hvordan inngangen til arbeidslivet tilrettelegges vil undersøkes.

Forskning om inkludering i arbeidslivet for funksjonshemmede har ofte fokusert på barrierer. Vi snur dette fokuset på hodet.

Formålet er å identifisere:

Prosjektet har en bred forståelse av funksjonshemming (inkludert kroniske sykdommer og psykiske problemer). Prosjektet benytter seg av både kvantitative og kvalitative metoder. Analyser av register-, spørreskjema- og intervjudata vil benyttes.

Behov for mer kunnskap som fremmer inkludering

Ekspertkommisjonen utpekt av Arbeids- og sosialdepartementet har pekt på behovet for mer kunnskap om den videre utviklingen av den norske velferds- og arbeidstjenesten. Kommisjonen konkluderte med at det er viktig å "øke kunnskapen om arbeidsgivere og arbeidsmarkedet".

Videre legger de særlig vekt på behovet for mer kunnskap om "spesifikke foretak og spesifikke sektorer" som fremmer inkludering i arbeidslivet. (Rapport til Arbeids- og sosialdepartementet 2015, s. 157, vår oversettelse). Slik kunnskap er også viktig for at velferdsstatens ulike virkemidler, slik som lønnstilskudd, arbeidsplassopplæring, støttet sysselsetting og hjelpeteknologi, skal være treffsikre.

Prosjektet vil kunne generere nyttig kunnskap til bruk i utdanningsprogrammene til sosialarbeidere og helsepersonell (både på bachelor- og masternivå), og også i opplæringsprogrammer for ansatte i arbeids- og velferdstjenestene. For å oppnå dette er prosjektet tverrfaglig og knyttet til Senter for arbeidsinkludering (KAI), som er et samarbeid mellom OsloMet og NAV.

  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • Unge Funksjonshemmede
    • LO
    • NHO Inkludering