Om KAI

KAI-kronikker
12

I 2023

Podkastepisoder
6

Publisert i 2023

Medlemmer i brukerpanelet
31
Forskningsprosjekter
15

KAI samler kompetanse av høy kvalitet innen ulike kunnskapsområder som griper inn i arbeidsinkluderingstematikken. KAI dekker hele kunnskapskjeden: forskning og kunnskapsoppsummering, utdanning og formidling.

KAI er en nettverksorganisasjon som initierer prosjekter og lager rammer for samarbeid. De ulike aktivitetene og prosjektene drives i regi av fakulteter, institutter og sentra.

Aktiviteter ved senteret

 • KAI-kronikken

  KAI-kronikken er tekster skrevet av forskere og andre for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering, og tekstene formidler forfatternes synspunkter. 

  Ansvarlige redaktører for KAI-kronikken er Ann-Helén Bay og Heidi Moen Gjersøe.

 • KAI-podden

  KAI-podden er senterets podkast og drives av programleder og forsker Talieh Sadeghi. Episodene i podkasten består av intervjuer med forskere, politikere og andre. 

 • KAI-frokost

  KAI-frokost er en debattarena og et tiltak for å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige for arbeidsinkludering. Ansvarlig for KAI-frokostene er Ann-Helén Bay. 

 • KAI-seminaret

  KAI-seminaret er et nettverk av forskere som har tilhørighet til OsloMet, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Sørøst-Norge og NAV.

  Seminaret bidrar med

  • å sette forskning om arbeidsinkludering på dagsorden
  • erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
  • utvikling av arbeidsinkludering som forskningsfelt

  Hvis du ønsker å bli med i nettverket eller har spørsmål, kan du kontakte fagansvarlig Talieh Sadeghi.

  Laster inn ...
 • Nettverk for inntektssikringsforskning

  I regi av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) har det blitt etablert et nettverk for inntektssikringsforskning ved OsloMet. Hensikten med nettverket er å skape synergi og samarbeid mellom forskere og miljøer som er engasjert i forskning knyttet til inntektssikring.

  Arbeidsutvalg for nettverket

  Laster inn ...
  • Lars Inge Terum

  Medlemmer

  Laster inn ...

Organisering

KAI er tilknyttet Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) ved OsloMet og daglig leder er Anka Ødegaardshaugen. Det er oppnevnt et Faglig råd som ledes av Ann-Helén Bay og består av ressurspersoner fra KAIs kjerneområder og representant for Arbeids- og velferdsdirektoratet med vara.

Senterets styringsgruppe ledes av dekan Oddgeir Osland. I tillegg er lederne for de enhetene ved OsloMet som avgir fagressurser til KAI og representanter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet medlemmer.

 • Faglig råd

  KAIs faglige råd ledes av Ann-Helén Bay og består av ressurspersoner for KAIs kjerneområder med vekt på forskningsaktiviteten. Det faglige rådet skal koordinere og følge opp sentrale forskningsprosjekter og andre satsinger ved senteret. Rådet skal også bidra til å skape synergier og stimulere til utvikling av nye prosjekter, ta initiativ og være pådrivere for KAIs faglige utvikling og aktivitet.

  Laster inn ...

  Representant for Arbeids- og velferdsdirektoratet

  • Anne Cathrine Grambo, avdelingsdirektør, Kunnskapsavdelingen
  • Trond Wetlesen, kontorsjef, Arbeidsinkluderingskontoret
 • Styringsgruppen

  Styringsgruppen ledes av dekan Oddgeir Osland og er satt sammen av lederne for enheter som avgir ressurser til KAI ved OsloMet og representanter for Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAV Oslo. Styringsgruppen møtes en gang per semester.

  Styringsgruppen skal sørge for at målsetninger for avtalen oppnås, at intensjoner og planer for samarbeidet gjennomføres. Gruppen skal minst en gang i året gjennomgå og diskutere regnskap og budsjett og skal årlig få seg framlagt årsrapport og en handlingsplan med oversikt over planlagte aktiviteter for det kommende år.

  Laster inn ...
  • Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør, Arbeids og velferdsdirektoratet
  • Maria Wahlberg, Fylkesdirektør i NAV Oslo
 • Brukerpanel

  KAI og forskningsprosjektet INTEGRATE har et felles brukerpanel bestående av representanter for en rekke relevante nasjonale organisasjoner. Brukerpanelet er viktig for å sikre tverrfaglig samarbeid og kontakt med praksisfeltet i videreutviklingen av KAI og INTEGRATE.

  Deltakere i brukerpanelet

  • Inger Elisabeth Salvesen - Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, seksjon for arbeid, helse og velferd i Oslo Kommune
  • Torhild Stimo - Fontenehuset Norge
  • Johan Lothe - Leder ved Wayback – Stiftelsen livet etter soning
  • Joachim Sagen - Revmatismeforbundet (NFR)
  • Kjersti Bratlien - Styreleder ved LAR –Nett Norge (LNN)
  • Elin Stoermann-Næss - Kreftforeningen, seksjon levekår og leder av sentralt brukerutvalg NAV
  • Wenche Steen - Leder ved NAV Asker
  • Solrun Rørvik - Veileder ved NAV Asker
  • Reidar Mysen - NTL NAV (Oslo NTL)
  • Inger Anne Speilberg - Fylkesdirektør ved NAV Akershus
  • Michael Falck - Mentor og Entreprenør ved Tege IA (sosial initiativ/entreprenør)
  • Elisabeth Erlandsen - Administrasjons Direktør ved Spir Oslo
  • Gry Gundersen - Rådgiver ved Landsorganisasjonen i Norge
  • Ann Torill Benonisen Indreeide - Spesialrådgiver ved Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  • Marte Buås - Seniorrådgiver ved Hovedorganisasjonen Virke
  • Maj Sandum Thrane - SENO Norge (Fagorganisasjon)
  • Egle Juodziukynaite - Fagpolitisk ansvarlig ved Studentparlamentet, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Lena Heitman - Prosjektleder ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
  • Kari Saastad - Spekter, IA-rådet i Oslo og Akershus
  • Nada Andelic - Raskere tilbake-teamet ved Avdeling av fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus
  • Hanne Glemmestad - Medlem av forbundsledelsen i Fellesorganisasjon og leder av profesjonsrådet for sosionomer
  • Nina Furuvald - Psykiatrisk sykepleier ved Vinderen DPS – distriktspsykiatris senter
  • Nita Steinung Dahl - Seniorrådgiver, Avdeling for læreplan og prøver ved Kompetanse Norge
  • Helene Ugelstad - Avdelingsleder ved Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
  • Marianne Løvstad - Sunnås sykehus (Sunnaas Rehabilitasjon Hospital)
  • Stian Reinertsen - NAPHA, Kompetansesenter for psykisk helsearbeid
  • Bodil Myhr - Daglig leder ved Friskgården Stjørdal
  • Ole Petter Gravningen - Avdelingsdirektør NAV arbeid og ytelser ved NAV Vestfold
  • Ann Kristin Løe - Gruppen for forskning- og utdanning ved NAV Sør-Trøndelag
  • Binh Nguyen - seniorrådgiver ved Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI)
  • Jan-Kåre Berglid - NAV Gjerdrum
  • Werner Fredriksen - Rådet for psykisk helse
 • Hovedtemaer

  Hovedtemaene i KAI er knyttet til arbeidsliv, organisering og forvaltning, ytelser og tiltak og brukere.

 • Årsrapporter og handlingsplaner

Kontakt oss

Laster inn ...