English version
Smilende mennesker kledd i blå og hvite helseuniformer

IPIC-studien

Effekten av et tverrprofesjonelt læringsprogram på brukermedvirkning blant eldre personer i korttidsrehabilitering: En kvasi-eksperimentell studie.

 • Bakgrunn for prosjektet

  Korttidsplass i helsehus fungerer som en bro mellom sykehus og hjem for eldre med kompleks problematikk. Målet er å hjelpe pasienten hjem. Brukermedvirkning betyr at de som mottar hjelp har rett til å medvirke. På tross av at brukermedvirkning er en av hjørnesteinene innenfor rehabilitering, en demokratisk rettighet og et politisk mål, viser forskning at eldre pasienter og deres pårørende i helsehus ikke opplever tilstrekkelig involvering. Helsepersonell rapporterer likeledes at brukermedvirkning er vanskelig, og at standardiserte forløp og lite ressurser kan stå i et motsetningsforhold til pasientens faktiske behov. Det er således behov for økt kunnskap om implementering av brukermedvirkning i den kliniske hverdagen.

 • Mer om prosjektet

  I forkant vil vi oversette og validere to kliniske verktøy: The 4Ps og PREM. Prosjektet benytter mixed-method og er et kvantitativt drevet prosjekt med en kvalitativ komponent. Hovedprosjektet har et kvasi-eksperimentelt design der læringsintervensjonen er basert på simuleringsmetodikk som vil frembringe kvalitativ data. For å måle effekten, vil én gruppe pasienter rekrutteres fra avdeling der personalet har gjennomgått læringsprogrammet, og sammenlignes med en kontrollgruppe.

  Tre vurderinger vil gjennomføres; ved innkomst helsehus, utreise og etter 3 måneder. Primæroutcome er brukermedvirkning, mens secondary outcome er pasientfunksjon, pasienterfaringer og pårørendebelastning. Vi forventer at resultatene vil gi økt kunnskap og bevissthet hos helsepersonell, samt fremme et godt samarbeid mellom bydel og helsehus. Prosjektet vil derav frembringe kunnskap som kan resultere i serviceinnovasjon; nye perspektiver og forbedring av forløp gjennom helsehus.

 • Brukermedvirkning

  For å sikre et behovsidentifisert prosjekt har vi gjennomført et før-prosjekt inspirert av James Lind Alliance-metoden, der en styringsgruppe bestående av brukerrepresentanter, pårørende og helsepersonell, gjennom innspill fra praksis, stemte frem en topp 10-prioriteringsliste på aktuelle forskningstema. Prioriteringslisten er utgangspunkt for prosjektets problemstilling og forskerspørsmål. Styringsgruppen vil følge prosjektet gjennom hele prosjektperioden.

 • Publikasjoner

 • Medlemmer

  Laster inn ...

Gjennom IPIC-studien er intensjonen å utvikle og gjennomføre en læringsintervensjon for helsepersonell i korttidsrehabilitering i helsehus basert på tverrfaglig simuleringsmetodikk. Læringsintervensjonen skal ta utgangspunkt i den tverrfaglige oppstartssamtalen når pasienter ankommer helsehus som en kontekstualisering av spørsmålet "Hva er viktig for deg?".

Videre vil vi vurdere effekten av læringsintervensjonen på brukermedvirkning, fysisk funksjon, personsentrert omsorg og pårørendebelastning. Brukermedvirkning er assosiert med bedre utfall av rehabiliteringen, økt pasienttilfredshet, styrket autonomi og livskvalitet, som endelig kan føre til at eldre personer bor lengre hjemme. Dette betyr lavere kostnader for samfunnet som helhet.