English version

Minoritetsungdom i videregående opplæring

Dette prosjektet handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. Målet er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller etter foreldrenes landbakgrunn.

Elevgruppen er blant de raskest voksende i norsk skole, og bare siden årtusenskiftet har andelen elever med innvandrerbakgrunn blitt mer enn fordoblet. Gruppen er sammensatt – med foreldre som kommer fra et stort antall land. Det er også stor variasjon mellom ulike innvandrergruppers levekår, innvandringshistorikk og forankring i Norge.

Siden utdanningssystemet er en kritisk faktor med hensyn til integrering av immigranter og deres barn, er det viktig å få mer kunnskap om hvordan elever med ulik innvandrerbakgrunn har det i skolen og hvordan det går med dem.

I prosjektet studeres de 20 største innvandrergruppene, og ett av funnene er at det er betydelige karakterforskjeller avhengig av hva slags land foreldrene har innvandret fra. Mens noen innvandrergrupper oppnår skoleresultater på nivå med majoriteten, ligger andre et godt stykke under landsgjennomsnittet.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Mer om prosjektet

   Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller etter foreldrenes landbakgrunn. Vi undersøker hva som kjennetegner de ulike innvandrergruppene med hensyn til sosioøkonomisk bakgrunn, hvor lenge de har bodd i Norge, hvilken skole de går på og hvor i landet de bor.

   I rapporten undersøker vi også om de ulike innvandrergruppene trives i ulik grad og om noe av forklaringen på karakterforskjellene kan være at de møter skolen med forskjellig utdanningsdriv.

   Datamaterialet er basert på ungdataundersøkelser gjennomført i videregående opplæring i 2015–2017. Det omfatter selvrapporterte opplysninger fra rundt 68.000 elever fra omlag 250 videregående skoler over hele landet.

   I rapporten er «ungdom med innvandrerbakgrunn» definert som alle med to utenlandsfødte foreldre. De omfatter 14,6 prosent av alle elevene og inkluderer både de som er født i Norge og de som har flyttet til landet.

  • Publikasjoner