English version

Moglege konsekvensar av flyttemønster for personar som er innvilga startlån i Oslo kommune

Prosjektet undersøkjer kven startlånsmottakarane var og er i Oslo, og kva konsekvensane av selektiv flytting er for bydelar og delbydelar i Oslo.

Prosjektet skal svare på følgjande forskingsspørsmål:

I tillegg vil vi hjelpe Velferdsetaten i utforming og analyse av spørjeundersøking til startlånsmottakarar som kan supplere kunnskapen vi oppnår gjennom analysar av registerdata.

Vi vil primært nytte registerdata for å studere omfanget og verknadene av selektiv mobilitet og det eventuelle bidraget startlånsmottakarane har til forverring av levekår på bydels- eller delbydelsnivå.

Slike data gjer det også mogleg å studere kva som kjenneteiknar startlånsmottakarars sosioøkonomiske profil osb., og om den sosioøkonomiske statusen deira (inntekt, utdanning, arbeidsmarknadsdeltaking, trygdeopptak osb.) har endra seg over tid.

I utforming og analysar av ei spørjeundersøking er formålet å oppnå informasjon og perspektiv som ikkje kan avdekkjast gjennom administrative registerdata.

Det gjeld til dømes ambisjonane til startlånsmottakarane, grad av initiativrikheit, tilhug til å ta risiko, behov, preferansar, subjektiv oppleving av eigen bustad- og nabolagskvalitet før og etter startlånsetableringa osb.