English version

Å nudge sunn og miljøvennleg åtferd

Konseptuelle og nytta studiar som tek for seg endringar i valarkitektur retta mot å auka velvære og miljøvennleg åtferd i organisasjonar og samfunn.

Dette prosjektet er oppteke av å studera og måla "nudges" nytta på val og avgjerdstaking på helse- og miljøområdet.

Nudging er ei tilnærming forankra i åtferdsvitskap som tek sikte på å styra åtferd i ei planlagd retning, utan å overtyda agentar og la dei vera frie til å velja utan påførte økonomiske kostnader.

Sjølv om denne tilnærminga har fått aukande merksemd av akademikarar, organisatoriske interessentar og offentlege avgjerdstakarar, er det spørsmål om dens effektar, universalitet og moralske grunngiving.

Spesielt nudging for å forbetra velvære og helseutfall, og fremja berekraftig og grønare åtferd er valfrie fokus for dette forskingsprosjektet.

  • Prosjektdeltakarar

    Laster inn ...