Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkesopplæring (HELDAL)

Prosjektet retter søkelyset mot variasjon i læringsformer mellom fag og på ulike arenaer og vil etablere en ny metodisk plattform for bruk av digitale dokumentasjons- og læringssystemer.

Prosjekteier er Rogaland Fylkeskommune. OsloMet er samarbeidspartner med ansvar for forskningsdelen i prosjektet. 

Bakgrunn

I fag- og yrkesopplæringen legges det stadig større vekt på praksisnær opplæring både i skoler og bedrifter. I skolene gjennom praktiske oppgaver som likner de som gjennomføres i bedriftene og gjennom bruk av simulert virkelighet (AR/VR) samt nettressurser fra bedrifter og bransjer. Store deler av opplæringen skjer dessuten i bedrift både i yrkesfaglig fordypning (YFF) og gjennom læretida. Det er et politisk ønske å styrke denne praktiske og bedriftsnære delen av yrkesopplæringen samtidig som Fagfornyelsen legger større vekt på tverrfaglige tema og på dybdelæring.

Bedriftene er forskjellige, og elever og lærlinger lærer ikke det samme og heller ikke på samme måte selv om de følger den samme læreplanen. Skoler og opplæringskontor har innført digitale dokumentasjonssystemer for å kunne følge opp elever og lærlinger når de beveger seg mellom ulike arenaer.

Mål med prosjektet

Den overordnede ideen med prosjektet er å rette søkelyset mot variasjon i læringsformer mellom fag og på ulike arenaer og å etablere en ny metodisk plattform for bruk av digitale dokumentasjons- og læringssystemer.

Prosjektets delmål er a) å utvikle nye læringsarenaer som understøtter lærlingers fagkompetanse, basisferdigheter og evne til å lære å lære, b) at lærere og instruktører bruker systemene som grunnlag for endring av opplæringsstrategier, og c) at nye dokumentasjonssystemer bidrar til økt samarbeid og samordning mellom aktørene i fagopplæringen.

Samarbeid med fylkeskommuner

Prosjektet gjennomføres som et innovasjonsarbeid med forskermedvirkning i Rogaland og Vestfold-Telemark fylkeskommuner. OsloMet har prosjektledelse og er forskningsansvarlig, blant annet gjennom designkriterier for innovasjonen, kopling til internasjonale prototyper og diskurser, opplegg for å studere effekter av innovasjonen samt å understøtte oppskalering og institusjonalisering av en ny metodisk plattform.

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater viser at det er utviklingsmuligheter når det gjelder å kunne etablere sømløse overganger mellom skoledelen og bedriftsdelen av det fireårige utdanningsløpet. Vi har også avdekket at det er utfordringer med videreføring av dokumentasjon av hva elevene har lært, og da spesielt i yrkesfaglig fordypning (YFF), mellom det første og andre året i skoledelen av opplæringen. En viktig årsak til slike barrierer er at tilgangen til de digitale plattformene begrenses av lisenskrav. Dette er imidlertid noe som det arbeides med i innovasjon-delen av prosjektet gjennom samarbeid mellom fylkeskommunene, skolene, opplæringskontorene og systemutviklerne.

Laster inn ...

 

Samarbeidspartnere