English version
organic plus-logo

Organic-PLUS

Formålet med prosjektet er å finne nye erstatninger for en rekke innsatsmidler og metoder som i dag er omstridte, men tillat brukt i økologisk landbruk.

Formål

Organic-PLUS er et fireårig europeisk prosjekt finansiert av EUs forskningsprogram Horizon2020 med partnere i 12 land. Formålet med prosjektet er å finne nye erstatninger for en rekke innsatsmidler og metoder som i dag er omstridte, men tillat brukt i økologisk landbruk. For eksempel er kobber brukt som plantevernmiddel i økologisk landbruk i mange land. Et bestemt regelverk setter standardene for hvordan økologisk landbruk i Norge drives. Dette er et felles europeisk regelverk utformet og vedtatt av medlemslandene i EU. Som EØS-medlem er dette regelverket gjeldende for Norge også. Det er en fortløpende diskusjon om hvilke typer innsatsmidler og produksjonsmetoder som skal tillates innenfor dette regelverket for at økologisk landbruk skal drives etter mest mulig bærekraftige prinsipper.

Deltakere

Prosjektet er koordinert fra Coventry University i Storbritannia. I Norge er det to forskningspartnere: Norsk senter for Økologisk Landbruk (NORSØK) på Tingvoll og Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. Organisasjonen Økologisk Norge samt Norsk Landbruksrådgivning er med som viktige diskusjons-, rådgivings- og formidlingspartnere i prosjektet. Bedriften Fjordlaks deltar også som industripartner fra norsk side.

SIFOs rolle

Forbrukerundersøkelse

SIFO har ansvar for en forbrukerundersøkelse i 7 europeiske land i 2019 (Frankrike, Italia, Norge, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland). Undersøkelsen skal bidra til kunnskap om forbrukeres holdninger til økologisk mat generelt og bruk av ulike innsatsmidler i økologisk landbruk spesielt. Hvilken kunnskap har forbrukere om dette temaet og hvordan tenker de at økologisk landbruk bør drives i framtiden? Resultatene skal bidra som kunnskapsgrunnlag i prosjektet der ulike metoder i økologisk landbruk skal utvikles og testes ut.

Citizen Juries

Forbrukere er tillagt en spesiell rolle i denne fasen av prosjektet hvor problemstillinger fremkommet i prosjektet vil bli løftet inn i diskusjoner i såkalte «Citizens Juries». Dette er organisert som en rekke av møter hvor en gruppe forbrukere kommer sammen for å gi sine innspill til temaene som tas opp i prosjektet. Her vil også fageksperter innenfor de ulike temaene delta. Disse deltakende prosessene vil foregå i 2020 og i Norge er det SIFO som står for gjennomføringen. Tilsvarende høringer vil bli gjennomført i Storbritannia og Italia. Det er Coventry University som står ansvarlig for denne oppgaven i prosjektet.