English version

Etablering av problemløysingsferdigheiter for å fremja kompleks menneskeleg åtferd – vokale medieringsstrategiar

Prosjektet skal undersøkja kva strategiar me bruker for å løysa ulike vanskeleg oppgåver – problemløysingsstrategiar.

Prosjektet ser på desse problemløysingsstrategiane i detalj i situasjonar som krev kompleks problemløysing, til dømes når me pratar høgt med oss sjølve og lyttar til kva me sjølv seier når komplekse omgrep blir danna.

Prosjektet består av fire individuelle studiar som klargjer ulike vokale medieringsstrategiar.

Læringsutbytta er sannsynlegvis både fleksible og vedvarande, fordi deltakarane vil læra effektive medieringsstrategiar i møte med komplekse oppgåver.

  • Deltakarar

    Laster inn ...