English version

Seksualitet og seksualkultur i ungdomstida

Prosjektet skal undersøke hvordan ungdom forhandler, erfarer og håndterer spørsmål knyttet til seksualitet, seksuell helse og risiko – i lys av både dagens ungdomskultur, og øvrige samfunnsmessige og sosiale forhold.

Formålet med prosjektet er 1) å frembringe bred kunnskap om unges seksualitet og seksuelle helse generelt; og 2) å få dypere innsikt i unges erfaringer med seksuell vold i ungdomstida spesielt. Søkelyset rettes særlig mot tre viktige arenaer i unges liv: det digitale, idretten og fest- og sosiale drikkekontekster. 

Forskerne benytter foreliggende kvantitative (Ung i Oslo-studien fra NOVA; Mitt Liv-studien fra FHI) og kvalitative data (Voldsprogrammet ved NOVA), kombinert med nye kvalitative data.

Den nye datainnsamlingen gjennomføres i 2022, og vil bestå av 40–50 personlige intervjuer med unge i alderen 18–19 år. Ungdommene skal rekrutteres strategisk fra ulike miljøer for å sikre et variert utvalg med henhold til kjønn/identitet, seksuelle orienteringer og sosioøkonomisk bakgrunn. 

Ved å intervjue ungdom fra ulike miljøer om seksuell helse og erfaringer de har hatt med ulike former for seksuell vold, vil prosjektet frembringe data som muliggjør analyser av hvilke dynamikker og faktorer som skaper sårbarhet i ulike miljøer. Kunnskapen vil presenteres i to kvalitative og to kvantitative artikler i løpet av prosjektperioden. 

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...