English version

Ungdom med muskel-skjelettplager og fysioterapi i primærhelsetjenesten: Kropp og kultur

Prosjektet har til hensikt å få økt kunnskap om muskel-skjelettplager hos ungdom for å kunne gi de en god og effektiv behandlingen.

Det rapporteres om økende helseplager hos ungdom, deriblant muskel-skjelettplager, og mange unge oppsøker fysioterapi for denne type plager.

Psykomotorisk fysioterapi er særlig aktuelt fordi muskelskjelettsmerter hos unge gjerne knyttes til psykiske plager som angst og depresjon.

Muskel-skjelettplager hos ungdom er sammensatt og forstås gjerne i sammenheng med stress, kroppspress og høyt prestasjonskrav.

Vi har imidlertid lite kunnskap om hvordan ungdom selv forstår og gir mening til sine plager og behandlingen som tilbys.

Prosjektet har som mål å utvikle ny kunnskap om muskel-skjelettsmerter hos ungdom og hvordan fysioterapeuter kan bidra til å gi denne pasientgruppen best mulig behandling og forebygge liknende plager i voksenlivet.

 • Deltakere

  Laster inn ...
 • Mer om prosjektet

  Metode

  Studien har et kvalitativt design med bruk av observasjon og intervju som metode. Det vil bli gjort observasjoner av kliniske møter mellom psykomotoriske fysioterapeuter og ungdom, samt intervjuer av begge.

  Utvalget vil bestå av ungdom mellom 16 og 23 år og psykomotoriske fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

  Datamaterialet vil bestå av utskrift av intervjuer, samt feltnotater fra observasjon. Materialet analyseres ved bruk av narrative tilnærminger, jamfør Riessman.

  Resultat

  Resultatene fra prosjektet vil gi kunnskap om kompleksiteten i ungdoms helseplager, samt hva som er virksomme elementer i psykomotorisk fysioterapi. Kunnskapen vil ha overføringsverdi til andre fysioterapeuter og helsepersonell som jobber med ungdom.

  Studien vil ha nytteverdi på kort sikt gjennom å forbedre behandlingstilbudet til ungdom og på lang sikt ved å forebygge helseplager både hos unge og voksne.