English version

Videregående opplæring av ungdom med barnevernserfaring

Mange barnevernsbarn fullfører ikke videregående opplæring. Prosjektet undersøker nærmere hvilke barnevernsbarna som faller fra, og når i det yrkesfaglige løpet frafallet skjer.

Kun tre av ti unge som har fått hjelp fra barnevernet fullfører videregående opplæring. Til sammenlikning gjelder dette syv av ti unge uten slik hjelp. Studier på NOVA viser at barnevernsbarnas frafall er størst på yrkesfag og større enn det deres karakterer og andre bakgrunnsfaktorer skulle tilsi.

Dette prosjektet er en videreføring av NOVAs tidligere arbeid om hvem av barnevernsbarna som faller fra, og når i det yrkesfaglige løpet frafallet skjer: Kvalifisering og sosial inkludering i yrkesfaglig utdanning i videregående skole (SAFETY-VET).

Prosjektet er todelt. For det først skal det skrives en norskspråklig artikkel om jenter som begynner på Helse- og oppvekstfag. Jenter med barnevernserfaring skal sammenliknes med jenter uten barnevernserfaring. For det andre skal det skrives en engelskspråklig artikkel om ungdom med minoritetsbakgrunn i barnevernet. Disse ungdommenes fullføring og frafallsgrad på yrkesfag vil bli sammenliknet med fullføring og frafallsgrad på studieforberedende utdanningsprogrammer.

For å undersøke dette benyttes en longitudinell registerbasert database over alle som har fått hjelp fra barnevernet én eller flere ganger fra og med 1993, samt et representativt utvalg av unge uten barnevernserfaring. Databasen inneholder også opplysninger om ungdommenes utdanningsforløp, karakterer, foreldrenes utdanningsnivå og deres landbakgrunn.

Resultatene vil gi oss kunnskap om to elevgrupper på yrkesfag vi vet lite om: jenter med barnevernserfaring og minoritetselever med barnevernserfaring.

Det er publisert flere artikler og kronikker fra prosjektet SAFETY-VET.