English version
Marianne Dæhlen

Marianne Dæhlen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Yrkesfag   Utdanning og ulikhet   Barnevern og utdanning   Skolemotivasjon   Utdanningsoverganger   Kvantitativ metode

Forskningsprosjekter

  • Kvalifisering og sosial inkludering i yrkesfaglig utdanning i videregående skole (SAFETY-VET)

    I prosjektet ønsker vi å fokusere på hva som kan bidra til fullføring av yrkesfaglig utdanning. Prosjektet tar utgangspunkt i at mange elever har økt risiko for frafall. Når risikoen for frafall er til stede og nesten halvparten av elevene slutter på yrkesfag, hva er det som kan bidra til at unge blir?

  • Mot alle odds

    Hvorfor er det slik at noen unge voksne som har vært under barnevernets omsorg greier seg bra, mot alle odds? Og hva innebærer det egentlig for unge kvinner og menn, med majoritets- eller minoritetsbakgrunn, at de greier seg bra?

  • Videregående opplæring av ungdom med barnevernserfaring

    Mange barnevernsbarn fullfører ikke videregående opplæring. Prosjektet undersøker nærmere hvilke barnevernsbarna som faller fra, og når i det yrkesfaglige løpet frafallet skjer.

Vitenskapelige publikasjoner

Dæhlen, Marianne (2018). Sikrer gode karakterer fullføring? Videregående opplæring blant jenter med hjelp fra barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 21.

Dæhlen, Marianne; Rugkåsa, Marianne (2018). Early school leaving in the care population - Differences by county of origin. Child & Family Social Work . Vol. 23.

Dæhlen, Marianne (2017). Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen - en kunnskapsoversikt. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Dæhlen, Marianne (2017). Completion in vocational and academic upper secondary school: The importance of school motivation, self-efficacy, and individual characteristics. European Journal of Education . Vol. 52.

Dæhlen, Marianne (2017). Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.

Dæhlen, Marianne (2017). Transition from school-based training in VET. Education + Training . Vol. 59.

Dæhlen, Marianne (2017). Child welfare clients and educational transitions. Child & Family Social Work . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10642/2662

Dæhlen, Marianne (2016). Dårlige odds - barnevernsbarn i videregående opplæring. Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (Red.). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. kapittel 5. s. 112-130. Gyldendal Akademisk.

Dæhlen, Marianne; Madsen, Christian (2016). School enrolment following multisystemic treatment: A register-based examination among youth with severe behavioural problems. Children and Youth Services Review . Vol. 67.
http://hdl.handle.net/11250/2507842

Dæhlen, Marianne (2015). School performance and completion of upper secondary school in the child welfare population in Norway. 20 s. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10642/2883

Dæhlen, Marianne (2015). Child welfare clients and school satisfaction [Barnevernsbarn og skoletrivsel]. European Journal of Social Work . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2168

Dæhlen, Marianne (2013). Child welfare clients’ first step away from higher education. The influence of school performances, educational aspirations and background factors on choosing the vocational track after compulsory school. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10642/2210

Hegna, Kristinn; Dæhlen, Marianne; Smette, Ingrid; Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 53.
http://www.idunn.no/ts/tfs/2012/02/for_mye_teori_i...

Dæhlen, Marianne (2009). Seleksjon og sosialisering: Hvordan formes vårt syn på arbeidet?. Søkelys på arbeidslivet .

Dæhlen, Marianne; Ure, Odd Bjørn (2009). Low-skilled adults in formal education. Does their motivation differ from other learners. International Journal of Lifelong Education .

Dæhlen, Marianne (2009). Kurs og opplæring i arbeidslivet trekk ved yrket eller den ansatte?. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 26.

Dæhlen, Marianne; Abrahamsen, Bente (2008). Velferdsstatens profesjoner: Mellom altruisme og egennytte : jobbverdier blant framtidige profesjonsutøvere. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 11.

Dæhlen, Marianne (2008). Job satisfaction and job values among beginning nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies . Vol. 45.

Dæhlen, Marianne; Svensson, Lennart G (2008). Profesjon, klasse og kjønn. Molander, Anders; Terum, Lars Inge (Red.). Profesjonsstudier. kapittel 6. s. 119-127. Universitetsforlaget.

Dæhlen, Marianne (2007). Job values, gender and profession: a comparative study of the transition from school to work. Journal of Education and Work .

Dæhlen, Marianne; Havnes, Anton (2005). Studiestrategier i profesjonsutdanningene. Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. Vol. 16.

Dæhlen, Marianne (2005). Change in job values during education. Journal of Education and Work . Vol. 18.

Dæhlen, Marianne (2001). Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig