English version
Jon Ivar Elstad

Jon Ivar Elstad

Kort om

Fagbakgrunn sosiologi, arbeidet i forskning siden 1981, hovedsakelig med kvantitative analyser. Mine faglige bidrag har dreid seg om sosiale ulikheter i helse, teorier om sosial klasse, levekår og helseulikheter blant barn og ungdom, utdanningsulikheter, helsetjenestebruk blant innvandrere, konsekvenser av finanskrisa i Europa for folkehelse og tilgang på helsetjenester, betydningen av genetikk for sosiale forhold, mv.

For beskrivelse av deltakelse i forskningsprosjekter og publiseringer i seinere år: se Short CV.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosiale ulikheter og helse   Sosioøkonomiske ulikheter   Barns levekår   Sosialepidemiologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian; Dahl, Espen (2022). Nordic research on health inequalities: A scoping review of empirical studies published in Scandinavian Journal of Public Health 2000–2021. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 50.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2021). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway1. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 11.

Elstad, Jon Ivar (2021). Will more education work? Economic marginalization and educational inequalities across birth cohorts 1955-1980. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Chapter 7. s. 111-129. Routledge.

Elstad, Jon Ivar; Vabø, Mia (2021). Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data. 10 s. BMC Health Services Research . Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12913-021-06734-4

Gauffin, Karl; Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar (2021). Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015. European Societies .

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 14. s. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2020). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies .

Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboen; Strand, Bjørn Heine (2019). 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 47.
https://hdl.handle.net/11250/3008378

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig